නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 57 වැනි උදා ගම්මානය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුදුම්බර, කිරිගංකුඹුර, ඉදිවූ “මිහිඳුම්ගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2018/04/20 වන දින නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 24 කින් සමන්විත ”මිහිදුම්ගම ” ගම්මානයේ ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2016 මැයි මස 30 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගිත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.

“මිහිඳුම්ගම” ගම්මානයේ භුමි ප්‍රමාණය අක්කර 03 ක් වන අතර සෑම නිවසක්ම පර්චස් 20 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය. මේ සඳහා ආයෝජනය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 34 කි.

ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසි ජනතාවට හිමිවිය.

1. නිවාසලභී පවුල් 24 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
2. ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 100කට රුපියල් ලක්ෂ 100ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
3. ප්‍රතිලභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 100ක වටිනාකමින් යුතු “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ලබා දීම.
4. “ශිල්ප සවිය” ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරිම් පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් අභ්‍යාසලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 20 ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල, විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් සහ නිල ඇඳුම් කට්ටල ප්‍රදානය
5. ප්‍රදේශයේ දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් 100 දෙනෙකු වෙත රුපියල් 100,000/= ක් වටිනා ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය1

“Mihidumgama” at Kirigankubura in Ududumbara in Kandy District was the 57th model village vested in the public on 20th of April 2018 under the New Village Reawakening Programme by Hon.Sajith Premadasa, Minister of Housing and Construction.

The construction activities of the “Mihidumgama” village which is comprised of 24 new housing units was initiated on 30th of May 2016. The National Housing Development Authority has given housing loans to beneficiaries at low rate interest to construct houses. This is also a model village constructed under the Community Participatory Housing Development Programme.

The extent of the land of “Mihidumgama” village is 3 acres. Each house has a landscape of 20 perches. This village is consisted of clean drinking water, electricity, formally constructed access roads and an internal road system. The total amount spent was Rs.34 Mn.

Following benefits were facilitated to the people by vesting the “Mihidumgama” model village in the public.

1. Housing titles were given to 24 recipient families of housing.
2. Scattered housing loan cheques worth Rs.10 Million were granted to 100 low income families in the area.
3. “Sonduru Piyasa” housing loans amounted to Rs.10 Mn. were given to 50 beneficiaries
4. Occupational tool kits, uniforms and subjects related text books amounted to Rs.2 Mn. were supplied to 50 trainees selected for the 5. construction industry training under the “Shilpa Saviya” Programme and certificates were awarded to individuals who completed the training.
6. Spectacles were given to 100 individuals with visual impairments.
... See MoreSee Less

View on Facebook

 

 

Pin It on Pinterest