ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යතුමා

ගරු. සජීත් ප්‍රේමදාස
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය
දෙවන මහල
“සෙත්සිරිපාය”
බත්තරමුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව.
(+94) 11-2864761
(+94) 11-864761
minister@houseconmin.gov.lk 

සමාජ ජාල සබඳතා –

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

Pin It on Pinterest