මාණ්ඩලික සම්බන්ධතා

ලේකම් අංශය

නම තනතුර දුරකථන අංකය දිගුව පැක්ස් අංකය ජංගම දුරකථන 
Mrs.Bernard Wasantha Secretary 2862225 302 2864765 077-8000853
Mr. S.T. Sarathchandra Co. Secretary 2862225 318 2864765 077-2311470
Secretaries Office 265

පාලන අංශය

නම තනතුර දුරකථන අංකය . දිගුව පැක්ස් අංකය ජංගම දුරකථන 
Mr.R.M. Addl. Sec(Admin) 2863906 303 2864768 077-7718692
Abeyratne
330
PA
H.M.S.P.Thisera SAS(Admin) 077-7392204
2867947 307 2867952
Mrs.P.N. Wickramarathne Asst. sec(Admin) 2867940 323 077-1890118
Mr.L.G.P. Prasad Asst. sec(Admin) 2867937 324 076-7309924
Mrs.D.M.S. Disanayaka Legal Officer 2886772 333 071-4461976
Mrs.G. Rohini A/O 2882420 346 072-4318003
Miss.E.D.Abeyesekara Translator 2862827 329
Mrs.S.M. Liyanapathirana CMA 2867954 334
Administration Branch Supply/Service 3108134 345

තාක්ෂණ අංශය

නම තනතුර දුරකථන අංකය දිගුව පැක්ස් අංකය ජංගම දුරකථන 
Eng C.D.W. Alahakoon Addl. Sec.(Tech) 2864787 305 2862583 071-4446203
PA 331
Mr.R.G.S.K.Rajapaksha Director(Eng. Service) 2862537 311 2862537 071-8011277
Eng. S. Ravindranathan Director(Cons.Tech) 2867956 309 2867956 071-4392906
Director(Urban Settelme.) 2863636 310 2863636
Eng. L.P.T.De Silva Asst. Director (Cons.Tech) 2882423 325 0777-449465
Eng.Service Unit 3883776 352

නිවාස අංශය

පැක්ස් අංකය තනතුර දුරකථන අංකය දිගුව පැක්ස් අංකය ජංගම දුරකථන 
Mrs.R.A. Addl. Sec. (Housing & Dev.)  2862353  306  2864776 071-8373825
Chulananda
Mrs.A.N.R. Director (Housing & Dev.) 2864775 315 2888420 076-7745200
Weerasekara
Mrs. Madhavi S. Parana Yapa Asst.Director(Housing & Dev.) 2862517 319 077-6216444
Housing Branch 2864758 336

නිවාස කොමසාරිස් අංශය

පැක්ස් අංකය තනතුර දුරකථන අංකය . දිගුව පැක්ස් අංකය ජංගම දුරකථන 
Mr.Shymal Amith Collure National Housing Comsr.  2865443  267  2861584 076-5444283
Section Head
341

 සැලසුම් අංශය

පැක්ස් අංකය තනතුර දුරකථන අංකය . දිගුව පැක්ස් අංකය ජංගම දුරකථන 
Mr.B.A.S.Mallawaarachchi Dirctor (Planning) 2868583 327 2862825 071-8022131
Mrs. M.A.A. Niroshini Asst. Director (Planning) 2864764 317 2862825 071-8367154
Mr.M.A.P.I.Karunasekara Asst. Director 2863217 347 2862825 716580917
(Planning)
Planning Branch Section Head 2862825 349

මුදල් අංශය

පැක්ස් අංකය තනතුර දුරකථන අංකය දිගුව පැක්ස් අංකය ජංගම දුරකථන 
Chef.Financial Officer(Actg) 2866449 308 2864788 071-4899021
Mrs.B.G.Irangani Chief Acct 2862549 328 071-5960846
Mrs.T.C. Mahanama Accountant (Payment) 2865291 326 2856772 077-7317588
Mrs.K.D. Geethika Accountant 2879930 344 076-7418183
(Finance)
Miss.R.M.M. Theresa Section Head 2887380 351

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

පැක්ස් අංකය තනතුර දුරකථන අංකය දිගුව පැක්ස් අංකය ජංගම දුරකථන 
Mr.R.S. Samarakkodi Chief Internal Auditor 2864772 313 2864772 071-8477992
Internal Audit 316

Pin It on Pinterest