“සත්නිඳුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 143 වැනි උදා ගම්මානය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ මහඔය, කැකිරිහේන, ඉදිවූ “සත්නිඳුගම” වේ. මෙම

Read more

“සරුජයගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 140 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, අන්දරවැව, ඉදිවූ “සරුජයගම” වේ. මෙම

Read more

“විලුදු නගර්” හා “සුබිට්චම් නගර්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 141 හා 142 වැනි උදා ගම්මාන වන්නේ මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මන්මුනේ උතුර, කොකුවිල්

Read more

“සඳලියගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 139 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර, කරඹවැව, ඉදිවූ “සඳලියගම” වේ. මෙම

Read more

“සත්සුරුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 138 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ගොන්නොරුව, ඉදිවූ “සත්සුරුගම” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“සත්සුවඳගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 137 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, වීරියගම, ඉදිවූ “සත්සුවඳගම” වේ. මෙම

Read more

“මදීනා නගර්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 136 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පලාගල, නෙල්ලියගම, ඉදිවූ “මදීනා නගර්” වේ.

Read more

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදි වූ පළමු උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 135 වැනි උදා ගම්මානය යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ චාවකච්චේරි මන්තුවිල්, ඉදිවූ “නාවලර් කෝට්ටම්” වේ.

Read more

“වලනාර්පුරම්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 134 වැනි උදා ගම්මානය මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ තාල්වුපාදු, ඉදිවූ “වලනාර්පුරම්” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“බණ්ඩාරවන්නියන්” හා “කෛලායවන්නියන්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 132 හා 133 වැනි උදා ගම්මාන වන්නේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ මාන්තෙයි නැගෙනහිර ඉදිවූ

Read more

“ජගත් නිවහන්ගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 131 වැනි උදා ගම්මානය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිකවැරටිය, කොටවෙහෙර, ඉදිවූ “ජගත් නිවහන්ගම” වේ.

Read more

“ස්වාමි විපුලානන්දර් කෝට්ටම්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 130 වැනි උදා ගම්මානය මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කෝරළේපත්තු, මුරුවෝඩෛ තමිල්, ඉදිවූ “ස්වාමි විපුලානන්දර්

Read more

“නලසිරිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 129 වැනි උදා ගම්මානය මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සෙවනගල, කටුපිලගම, ඉදිවූ “නලසිරිගම” වේ. මෙම

Read more

“ශ්‍රී නාරද නාහිමිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 128 වැනි උදා ගම්මානය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බළංගොඩ, අල්දොර, ඉදිවූ “ශ්‍රී නාරද නාහිමිගම”

Read more

“මහාමාන්‍ය ඩී. එස්. සේනානායකගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 127 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, වැදිවැව, ඉදිවූ “මහාමාන්‍ය ඩී. එස්.

Read more

“සකුණගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 126 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, වැදිවැව, ඉදිවූ “සකුණගම” වේ. මෙම

Read more

“සෙත්මිණිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 125 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට, ගල්වැව, ඉදිවූ “සෙත්මිණිගම” වේ. මෙම

Read more

බදුල්ල දිසුත්‍රික්කයේ ඉදි වූ ප්‍රථම උදාගම්මානය ජනතා අයිතියට

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 123 වැනි උදා ගම්මානය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පරණගම, උණපාන, ඉදිවූ “සත්හිරුගම” වේ.

Read more

“බිසෝවැඩිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 124 වැනි උදා ගම්මානය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දමන, ජයන්තිපුර ඉදිවූ “බිසෝවැඩිගම” වේ. මෙම

Read more

“සහජීවනපුර” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 119 වැනි උදා ගම්මානය ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ නලර හා කඩවත් හි, කප්පල්තුරෛ ඉදිවූ

Read more

“නදීජයගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 121 වැනි උදා ගම්මානය කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්සිංහල, පරගොඩ බටහිර ඉදිවූ “නදීජයගම” වේ.

Read more

“නවහිරුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 122 වැනි උදා ගම්මානය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාව, පළතුරුවැල්ල ඉදිවූ “නවහිරුගම” වේ. මෙම

Read more

“සෑගිරිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 120 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රඹෑව, වහමල්ගොල්ලෑව ඉදිවූ “සෑගිරිගම” වේ. මෙම

Read more

ශ්‍රීමත් ගාමිණී දිසානායකපුර ජනතා අයිතියට

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 118 වැනි උදා ගම්මානය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ යටිනුවර, කිරිමැටියවත්තේ ඉදිවූ “ගාමිණී දිසානායකපුර” වේ.

Read more

“වීමන්කල්ලු ග්‍රාමම්” හා “සිවානගර්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 116 හා 117 වැනි උදා ගම්මාන වන්නේ වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ වව්නියාව ඉදිවූ “වීමන්කල්ලු

Read more

“සඳරැසගම” හා “සාමහිරුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 114 හා 115 වැනි උදා ගම්මාන වන්නේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව ඉදිවූ “සඳරැසගම”

Read more

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදි වූ පළමු උදාගම්මානය ජනතා අයිතියට

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 113 වැනි උදා ගම්මානය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගෙපොල, බඹරගල, ඉදිවූ “සෙනෙහසගම” වේ. මෙම

Read more

“රසූල් නගර්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 112 වැනි උදා ගම්මානය ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ පුල්මුඩේ, ඉදිවූ “රසූල් නගර්” වේ. මෙම

Read more

“සෝමාදේවීගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 111 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පලාගල, ඉදිවූ “සෝමාදේවීගම” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“මුත්තුමාරි නගර්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 110 වැනි උදා ගම්මානය ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ මුතූර්, කිලිවෙඩ්ඩි, ඉදිවූ “මුත්තුමාරි නගර්” වේ.

Read more

“අභිවිරුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 109 වැනි උදා ගම්මානය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාව, කෙහෙල්උල්ල, ඉදිවූ “අභිවිරුගම” වේ. මෙම

Read more

“සමන්මල්ගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 108 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, වීරියගම ඉදිවූ “සමන්මල්ගම” වේ. මෙම

Read more

“දෙව්පුදගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 107 වැනි උදා ගම්මානය මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියඹලාණ්ඩුව, කොටියාගල, ඉදිවූ “දෙව්පුදගම” වේ. මෙම

Read more

“විරුට්චම්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 106 වැනි උදා ගම්මානය මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ එරාවූර්පත්තු, සවුක්කඩි, ඉදිවූ “විරුට්චම්” වේ. මෙම

Read more

“සඳකිරණගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 105 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සිරිබෝපුර, ඉදිවූ “සඳකිරණගම” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“සියපතගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 104 වැනි උදා ගම්මානය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අක්මීමන, පිලාන කැරැන්කැටිය, ඉදිවූ “සියපතගම” වේ.

Read more

“සාලියමාලාපුර” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 103 වැනි උදා ගම්මානය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල්පිතිගම, ඉදිවූ “සාලියමාලාපුර” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“ලූර්දුනගර්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 102 වැනි උදා ගම්මානය මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ නානාට්ටාන්, නරුවිලික්කුලම් හි, ඉදිවූ “ලූර්දුනගර්” වේ.

Read more

“සෙල්වපුරම්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 101 වැනි උදා ගම්මානය මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ කරතුරෛපත්තු, ඉදිවූ “සෙල්වපුරම්” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“තට්චනාපුරම්” හා “කෛලායපුරම්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 99 හා 100 වැනි උදා ගම්මාන වන්නේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ නගර හා කඩවත්

Read more

“අභයරාජගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 98 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යම නුවරගම් පළාත, පහළගම, ඉදිවූ “අභයරාජගම”

Read more

“රන්සිළුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 97 වැනි උදා ගම්මානය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නවගත්තේගම, ඉදිවූ “රන්සිළුගම” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“සිව්දස් සමරුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 95 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්තොට, ලුණම, ඉදිවූ “සිව්දස් සමරුගම” වේ.

Read more

“සත්විරුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 96 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වීරකැටිය, ඉදිවූ “සත්විරුගම” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“සිරිමිතුරු LOLC උදාගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 94 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තිස්සමහාරාම, තිස්සපුර, ඉදිවූ “සිරිමිතුරු LOLC උදාගම”

Read more

“සෙන්පති ඛණ්ඡදේවගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 93 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සිරිබෝපුර, ඉදිවූ “සෙන්පති ඛණ්ඡදේවගම” වේ. මෙම

Read more

“තුරුඋදුගම” හා “මුවසිරිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 91 හා 92 වැනි උදා ගම්මාන අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දමන, උක්සිරිපුර ඉදිවූ “තුරුඋදුගම”

Read more

“නන්දකුමාර් නගර්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 90 වැනි උදා ගම්මානය මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ තුනුක්කායි, ඉදිවූ “නන්දකුමාර් නගර්” වේ. මෙම

Read more

“සිතුවම්කන්ද” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 89 වැනි උදා ගම්මානය මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ආටිස්මලේ, ඉදිවූ “සිතුවම්කන්ද” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“මෙත්මල්ගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 88 වැනි උදා ගම්මානය මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සෙවණගල, ඉඳිකොළපැලැස්ස, ඉදිවූ “මෙත්මල්ගම” වේ. මෙම

Read more

“සම් සම් ග්‍රාමම්” හා “සකාත් ග්‍රාමම්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 86 හා 87 වැනි උදා ගම්මාන මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ එරාවූර්, මීරාක්කර්නි ඉදිවූ “සම්

Read more

“ප්‍රභාෂණගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 85 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යම නුවරගම් පළාත, සමගිපුර, ඉදිවූ “ප්‍රභාෂණගම”

Read more

“සඳදිනුගම”, “ජන්ම සමරුගම” සහ “ජන්ම අභිමානීගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 82, 83 සහ 84 වැනි උදා ගම්මාන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නැගෙනහිර නුවරගම්

Read more

“වෙහෙරපුර” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව නිවාස 32 කින් සමන්විත “වෙහෙරපුර” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2015 නොවැම්බර් මස 01 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන්

Read more

“සෙත්පුරගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 80 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට, සියඹලාගස්විල උතුර, ඉදිවූ “සෙත්පුරගම” වේ.

Read more

“සඳමුතුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 79 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සිරිබෝපුර, ඉදිවූ “සඳමුතුගම” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“සිහනදගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 78 වැනි උදා ගම්මානය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අඹන්පොළ ඉදිවූ “සිහනදගම” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“තුරුණුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 77 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැදවච්චිය, ඉහළ ගල්කන්දේගම, ඉදිවූ “තුරුණුගම” වේ.

Read more

“සඵලගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 76 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්තොට, බටඅත දකුණ, ඉදිවූ “සඵලගම” වේ.

Read more

“මුල්ලෛ නගර්” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 75 වැනි උදා ගම්මානය මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කෝරළේ පත්තු, කන්නගිපුරම් ඉදිවූ “මුල්ලෛ නගර්”

Read more

“සත්රජගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 74 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට, අරවනමුල්ල, ඉදිවූ “සත්රජගම” වේ. මෙම

Read more

“සුභසෙන්පුර” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 73 වැනි උදා ගම්මානය කුරුණෑගල  දිස්ත්‍රික්කයේ මහව, මාකඩුවාවේ ඉදිවූ “සුභසෙන්පුර” වේ. මෙම

Read more

“ලෙන්සිතුවම්ගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 72 වැනි උදා ගම්මානය පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ දිඹුලාගල, නවමිල්ලානේ, ඉදිවූ “ලෙන්සිතුවම්ගම” වේ. මෙම

Read more

“නීලහරිතගම” සහ “විජයශ්‍රීගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 70 වන සහ 71 වැනි උදා ගම්මාන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නොච්චියාගම, කුසුම්පුර

Read more

“සුරබි නගර්” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 69 වැනි උදා ගම්මානය කිලිනොච්චිය  දිස්ත්‍රික්කයේ පච්චිලෛපල්ලි, ඉත්තාවිල් ඉදිවූ “සුරබි නගර්” වේ.

Read more

“භාරති කෝට්ටම්” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 68 වැනි උදා ගම්මානය වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ වව්නියාව උතුර, පුලියන්කුලම ඉදිවූ “භාරති කෝට්ටම්”

Read more

“සිරිසුභගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 67 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, වැදිවැව ඉදිවූ “සිරිසුභගම” වේ. මෙම

Read more

“සතිරගමගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 66 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තංගල්ල, කදුරුපොකුණ උතුර, ඉදිවූ “සතිරගම” වේ.

Read more

“රළජයපුර” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 65 වැනි උදා ගම්මානය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රජ්ගම, සිරිකඳුරවත්ත ඉදිවූ “රළජයපුර” වේ.

Read more

“මොහොමදියානගර්” හා “අබුරාර්නගර්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 63 හා 64 වැනි උදා ගම්මාන වන්නේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ මූතූර් , ඉක්බාල්නගර්

Read more

“පොකුණුගම” හා “රන්සිරිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 61 හා 62 වැනි උදා ගම්මාන වන්නේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ගෝමරන්කඩවල, කළ්‍යාණපුර ඉදිවූ

Read more

“ශ්‍රී අමරදේවගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 60 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට, සිරිබෝපුර ඉදිවූ “ශ්‍රී අමරදේවගම” වේ.

Read more

“රම්‍යගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 59 වැනි උදා ගම්මානය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්පිටිය, ඉගල්කන්ද ඉදිවූ “රම්‍යගම” වේ. මෙම

Read more

“ස්වස්ථිගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 58 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉපලෝගම, මානෑව ඉදිවූ “ස්වස්ථිගම” වේ. මෙම

Read more

“මිහිඳුම්ගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 57 වැනි උදා ගම්මානය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුදුම්බර, කිරිගංකුඹුර, ඉදිවූ “මිහිඳුම්ගම” වේ. මෙම

Read more

“රන්මල්විලගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 56 වැනි උදා ගම්මානය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වනාතවිල්ලුව, සමගිපුර, ඉදිවූ “රන්මල්විලගම” වේ. මෙම

Read more

“සියනෙතුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු  55 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තිස්සමහාරාම‚ රන්මිණ්තැන්න ඉදි වූ “සියනෙතුගම” වේ.

Read more

“නවතිස් සමරුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ 39 වැනි සංවත්සරය නිමිති කරගෙන ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 54 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ

Read more

“ජයනදගම” සහ “සැළමුතුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 52 වන සහ 53 වැනි උදා ගම්මාන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මහව කුඹුක්වැව

Read more

“යසඉසුරුගම” ජනතා අයිතියට පත්කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු  51 වැනි උදා ගම්මානය මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම‚ මිදිගම ඉදි වූ “යසඉසුරුගම” වේ.

Read more

50 වන උදා ගම්මානය “සංගමන්ග්‍රාමම්” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුනු 50 වැනි උදා ගම්මානය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ තිරුක්කෝවිල් ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ

Read more

“සිව්දෙවිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 49 වැනි උදා ගම්මානය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර, මහරැක්ම ඉදිවූ “සිව්දෙවිගම” වේ. මෙම

Read more

“හෙළසිහගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු  48 වැනි උදා ගම්මානය මොණරාගල දිසිත්‍රික්කයේ, වැල්ලවාය‚  කිතුල්කොටේ ඉදිවූ “හෙළසිහගම” වේ. මෙම

Read more

“සිතුජයගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්කෙරුණු 47 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මීගහජදුර ග්‍රාමයේ ඉදිවූ “සිතුජයගම”

Read more

“සියතුරුගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 44 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර, පඩව්ගම ඉදිවූ “සියතුරුගම” වේ. මෙම

Read more

“සදිසිගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 45 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර, සද්ධාතිස්සපුර ඉදිවූ “සදිසිගම” වේ. මෙම

Read more

ඉන්දියානු රජය හා ශ්‍රී ලංකා රජය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික් ආවරණය වන පරිදි නව නිවාස 600 ක් සහ දකුණු පළාත තුළ තවත් නව නිවාස 600 ක්

Read more

“සන්තොසගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 44 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට, සිරිබෝපුර ඉදිවූ “සන්තෝසගම” වේ. මෙම

Read more

“අශෝකපුර” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 43 වැනි උදා ගම්මානය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නාත්තණ්ඩිය, මානිංගල ඉදිවු “අශෝකපුර”

Read more

“සමුදිගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 42 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, වැලිවැව ඉදිවු “සමුදිගම” වේ. 2017.10.09

Read more

“සොමිසෙතගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 41 වෙනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට  දිස්ත්‍රික්කයේ සිරිබෝපුර ඉදිවූ “සොමිසෙතගම” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“සිරිබරගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 39 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර, පහළ මත්තල ඉදිවු “සිරිබරගම”

Read more

“සොමිරිවිගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 38 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, බැඳිගන්තොට ඉදිවූ “සොමිරිවිගම” ආදර්ශ

Read more

“ශ්‍රී විභූතිගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 37 වෙනි උදාගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ

Read more

“වල්ලූවර් කෝට්ටම්” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 36 වැනි උදාගම්මානය ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පෙරියකුලම් හි ඉදිවූ “වල්ලූවර් කෝට්ටම්” වේ.

Read more

”මානාභරණගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් වන 35 වන උදාගම්මානය මොණරාගල දිසිත්‍රික්කයේ, සියඹලාන්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඉදි වූ මානාභරණගමයි.

Read more

“සියජයගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 34 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් පඩව්ගම

Read more

“සුරම්‍යගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 33 වැනි උදා ගම්මානය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බෙන්තර මිරිස්වත්ත, මහකුරුන්දේ “සුරම්‍යගම”

Read more

“කණ්ඨාභරණගම” උදාගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩපිළිවෙල යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 32 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැකිරාව මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ, පලාගල

Read more

“වීදියබණ්ඩාරගම” ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

වත්මන් උදාගම්මාන වැඩපිළවෙල යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 21 වෙනි උදාගම්මානය “වීදියබණ්ඩාර ගම” යි. මෙම ගම්මානය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතා

Read more

“රන්තුරුණුගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 31 වැනි උදා ගම්මානය මෙන්ම ප්‍රථම යොවුන් ගම්මානය වන මාතලේ

Read more

“සඳපහනගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 30 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ, මානඡ්ඡාව ග්‍රාමයේ ඉදිවු “සඳපහනගම”

Read more

“සෙවනගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්කෙරුණු 28 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉදිවු “සෙවනගම”වේ.

Read more

“මහතිසගම” උදාගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 27 වැනි උදා ගම්මානය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ උහන, සමනබැද්දේ ඉදිවු “මහතිසගම”

Read more

“දිනුජය ගම” ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

වත්මන් උදාගම්මාන වැඩපිළිවෙල යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 25 වැනි උදාගම්මානය “දිනුජයගම” වන අතර එය 2017/04/27 දින පෙරවරු 10.00

Read more

“සත්මිතුගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ඉදිකරන ලද 24 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, ගල්වැව ඉදිවු “සත්මිතුගම” වේ. මෙම

Read more

“සාරජයගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 22 වැනි උදා ගම්මානය -හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගල්වැව, ඉදිවු

Read more

“ප්‍රතිභාගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

වත්මන් උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 23 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මිහින්තලේ මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ තිරප්පනේ ඉදිවු

Read more

Pin It on Pinterest