“සෙත්පුරගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 80 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට, සියඹලාගස්විල උතුර, ඉදිවූ “සෙත්පුරගම” වේ.

Read more

“සඳමුතුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 79 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සිරිබෝපුර, ඉදිවූ “සඳමුතුගම” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“සිහනදගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 78 වැනි උදා ගම්මානය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අඹන්පොළ ඉදිවූ “සිහනදගම” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“තුරුණුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 77 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැදවච්චිය, ඉහළ ගල්කන්දේගම, ඉදිවූ “තුරුණුගම” වේ.

Read more

“සඵලගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 76 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්තොට, බටඅත දකුණ, ඉදිවූ “සඵලගම” වේ.

Read more

“මුල්ලෛ නගර්” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 75 වැනි උදා ගම්මානය මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කෝරළේ පත්තු, කන්නගිපුරම් ඉදිවූ “මුල්ලෛ නගර්”

Read more

“සත්රජගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 74 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට, අරවනමුල්ල, ඉදිවූ “සත්රජගම” වේ. මෙම

Read more

“සුභසෙන්පුර” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 73 වැනි උදා ගම්මානය කුරුණෑගල  දිස්ත්‍රික්කයේ මහව, මාකඩුවාවේ ඉදිවූ “සුභසෙන්පුර” වේ. මෙම

Read more

“ලෙන්සිතුවම්ගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 72 වැනි උදා ගම්මානය පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ දිඹුලාගල, නවමිල්ලානේ, ඉදිවූ “ලෙන්සිතුවම්ගම” වේ. මෙම

Read more

“නීලහරිතගම” සහ “විජයශ්‍රීගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 70 වන සහ 71 වැනි උදා ගම්මාන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නොච්චියාගම, කුසුම්පුර

Read more

“සුරබි නගර්” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 69 වැනි උදා ගම්මානය කිලිනොච්චිය  දිස්ත්‍රික්කයේ පච්චිලෛපල්ලි, ඉත්තාවිල් ඉදිවූ “සුරබි නගර්” වේ.

Read more

“භාරති කෝට්ටම්” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 68 වැනි උදා ගම්මානය වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ වව්නියාව උතුර, පුලියන්කුලම ඉදිවූ “භාරති කෝට්ටම්”

Read more

“සිරිසුභගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 67 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, වැදිවැව ඉදිවූ “සිරිසුභගම” වේ. මෙම

Read more

“සතිරගමගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 66 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තංගල්ල, කදුරුපොකුණ උතුර, ඉදිවූ “සතිරගම” වේ.

Read more

“රළජයපුර” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 65 වැනි උදා ගම්මානය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රජ්ගම, සිරිකඳුරවත්ත ඉදිවූ “රළජයපුර” වේ.

Read more

“මොහොමදියානගර්” හා “අබුරාර්නගර්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 63 හා 64 වැනි උදා ගම්මාන වන්නේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ මූතූර් , ඉක්බාල්නගර්

Read more

“පොකුණුගම” හා “රන්සිරිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 61 හා 62 වැනි උදා ගම්මාන වන්නේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ගෝමරන්කඩවල, කළ්‍යාණපුර ඉදිවූ

Read more

“ශ්‍රී අමරදේවගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 60 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට, සිරිබෝපුර ඉදිවූ “ශ්‍රී අමරදේවගම” වේ.

Read more

“රම්‍යගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 59 වැනි උදා ගම්මානය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්පිටිය, ඉගල්කන්ද ඉදිවූ “රම්‍යගම” වේ. මෙම

Read more

“ස්වස්ථිගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 58 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉපලෝගම, මානෑව ඉදිවූ “ස්වස්ථිගම” වේ. මෙම

Read more

“මිහිඳුම්ගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 57 වැනි උදා ගම්මානය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුදුම්බර, කිරිගංකුඹුර, ඉදිවූ “මිහිඳුම්ගම” වේ. මෙම

Read more

“රන්මල්විලගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 56 වැනි උදා ගම්මානය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වනාතවිල්ලුව, සමගිපුර, ඉදිවූ “රන්මල්විලගම” වේ. මෙම

Read more

“සියනෙතුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු  55 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තිස්සමහාරාම‚ රන්මිණ්තැන්න ඉදි වූ “සියනෙතුගම” වේ.

Read more

“නවතිස් සමරුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ 39 වැනි සංවත්සරය නිමිති කරගෙන ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 54 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ

Read more

“ජයනදගම” සහ “සැළමුතුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 52 වන සහ 53 වැනි උදා ගම්මාන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මහව කුඹුක්වැව

Read more

“යසඉසුරුගම” ජනතා අයිතියට පත්කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු  51 වැනි උදා ගම්මානය මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම‚ මිදිගම ඉදි වූ “යසඉසුරුගම” වේ.

Read more

50 වන උදා ගම්මානය “සංගමන්ග්‍රාමම්” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුනු 50 වැනි උදා ගම්මානය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ තිරුක්කෝවිල් ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ

Read more

“සිව්දෙවිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 49 වැනි උදා ගම්මානය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර, මහරැක්ම ඉදිවූ “සිව්දෙවිගම” වේ. මෙම

Read more

“හෙළසිහගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු  48 වැනි උදා ගම්මානය මොණරාගල දිසිත්‍රික්කයේ, වැල්ලවාය‚  කිතුල්කොටේ ඉදිවූ “හෙළසිහගම” වේ. මෙම

Read more

“සිතුජයගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්කෙරුණු 47 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මීගහජදුර ග්‍රාමයේ ඉදිවූ “සිතුජයගම”

Read more

“සියතුරුගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 44 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර, පඩව්ගම ඉදිවූ “සියතුරුගම” වේ. මෙම

Read more

“සදිසිගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 45 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර, සද්ධාතිස්සපුර ඉදිවූ “සදිසිගම” වේ. මෙම

Read more

ඉන්දියානු රජය හා ශ්‍රී ලංකා රජය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික් ආවරණය වන පරිදි නව නිවාස 600 ක් සහ දකුණු පළාත තුළ තවත් නව නිවාස 600 ක්

Read more

“සන්තොසගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 44 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට, සිරිබෝපුර ඉදිවූ “සන්තෝසගම” වේ. මෙම

Read more

“අශෝකපුර” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 43 වැනි උදා ගම්මානය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නාත්තණ්ඩිය, මානිංගල ඉදිවු “අශෝකපුර”

Read more

“සමුදිගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 42 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, වැලිවැව ඉදිවු “සමුදිගම” වේ. 2017.10.09

Read more

“සොමිසෙතගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 41 වෙනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට  දිස්ත්‍රික්කයේ සිරිබෝපුර ඉදිවූ “සොමිසෙතගම” වේ. මෙම ගම්මානය

Read more

“සිරිබරගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 39 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර, පහළ මත්තල ඉදිවු “සිරිබරගම”

Read more

“සොමිරිවිගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 38 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, බැඳිගන්තොට ඉදිවූ “සොමිරිවිගම” ආදර්ශ

Read more

“ශ්‍රී විභූතිගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 37 වෙනි උදාගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ

Read more

“වල්ලූවර් කෝට්ටම්” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 36 වැනි උදාගම්මානය ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පෙරියකුලම් හි ඉදිවූ “වල්ලූවර් කෝට්ටම්” වේ.

Read more

”මානාභරණගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් වන 35 වන උදාගම්මානය මොණරාගල දිසිත්‍රික්කයේ, සියඹලාන්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඉදි වූ මානාභරණගමයි.

Read more

“සියජයගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 34 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් පඩව්ගම

Read more

“සුරම්‍යගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 33 වැනි උදා ගම්මානය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බෙන්තර මිරිස්වත්ත, මහකුරුන්දේ “සුරම්‍යගම”

Read more

“කණ්ඨාභරණගම” උදාගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩපිළිවෙල යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 32 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැකිරාව මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ, පලාගල

Read more

“වීදියබණ්ඩාරගම” ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

වත්මන් උදාගම්මාන වැඩපිළවෙල යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 21 වෙනි උදාගම්මානය “වීදියබණ්ඩාර ගම” යි. මෙම ගම්මානය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතා

Read more

“රන්තුරුණුගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 31 වැනි උදා ගම්මානය මෙන්ම ප්‍රථම යොවුන් ගම්මානය වන මාතලේ

Read more

“සඳපහනගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 30 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ, මානඡ්ඡාව ග්‍රාමයේ ඉදිවු “සඳපහනගම”

Read more

“සෙවනගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්කෙරුණු 28 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉදිවු “සෙවනගම”වේ.

Read more

“මහතිසගම” උදාගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 27 වැනි උදා ගම්මානය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ උහන, සමනබැද්දේ ඉදිවු “මහතිසගම”

Read more

“දිනුජය ගම” ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

වත්මන් උදාගම්මාන වැඩපිළිවෙල යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 25 වැනි උදාගම්මානය “දිනුජයගම” වන අතර එය 2017/04/27 දින පෙරවරු 10.00

Read more

“සත්මිතුගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ඉදිකරන ලද 24 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, ගල්වැව ඉදිවු “සත්මිතුගම” වේ. මෙම

Read more

“සාරජයගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 22 වැනි උදා ගම්මානය -හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගල්වැව, ඉදිවු

Read more

“ප්‍රතිභාගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

වත්මන් උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 23 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මිහින්තලේ මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ තිරප්පනේ ඉදිවු

Read more

Pin It on Pinterest