ඉදිකිරීම් ප්‍රදර්ශනය – 2017

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන “ජාතික ඉදිකිරීම් ප්‍රදර්ශනය-2017 ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බණ්ඩාරනායක

Read more

වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම – යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (CIDA) විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන “ශිල්ප සවිය” වැඩසටහන යටතේ පුහුණුව ලැබූ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ තරුණියන් 318

Read more

Pin It on Pinterest