“ශ්‍රී නාරද නාහිමිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 128 වැනි උදා ගම්මානය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බළංගොඩ, අල්දොර, ඉදිවූ “ශ්‍රී නාරද නාහිමිගම”

Read more

බදුල්ල දිසුත්‍රික්කයේ ඉදි වූ ප්‍රථම උදාගම්මානය ජනතා අයිතියට

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 123 වැනි උදා ගම්මානය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පරණගම, උණපාන, ඉදිවූ “සත්හිරුගම” වේ.

Read more

“සිව්දස් සමරුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 95 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්තොට, ලුණම, ඉදිවූ “සිව්දස් සමරුගම” වේ.

Read more

“මවුන්ට් ක්ලිෆර්ඩ් රේන්ජ්” මධ්‍යම පාන්තික මහල් නිවාස සංකීර්ණයට මුල්ගල තැබීම

මධ්‍යම පාන්තිකයන් වෙනුවෙන් නිවාස 500,000 ක් ඉදිකිරීමේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පය යටතේ ඉදිවන 4 වැනි නාගරික නිවාස ව්‍යාපෘතිය වන නිවාස 860

Read more

“ලාවන්‍යා හයිට්ස්” මධ්‍යම පාන්තික නිවාස යෝජනා ක්‍රමයට මුල්ගල තැබීම

ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ සංකල්පයක් මත මධ්‍යම පංතික ප්‍රජාව වෙනුවෙන් නිවාස 500,000 ක් ඉදිකිරීමේ වැඩසටහනේ 3 වැනි පියවර යටතේ ඉදිවන රාගම, දඹුවවත්තේ

Read more

Pin It on Pinterest