ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය

දේශීය කොන්ත්‍රාත් කර්මාන්තය හා ඊට අදාල කොන්ත්‍රාත්කරුවන්, වෘත්තිකයින්, ශ්‍රම බලකාය ආදී අංශයන්හි සංවර්ධනය පෙරදැරිව ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවා ඇත. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රමුඛ අංගයක් ලෙස ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය තුළ ස්ථාපිත වී ඇත.

අපගේ දැක්ම

“විශ්වාසනීය හා ගෝලීය තරඟ කාරිත්වයටකට සුදුසු ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයක් ශ්‍රී ලංකාවේ බිහිකිරීම”

අපගේ මෙහෙවර

“රෙගුලාසි පැනවීම සහ පහසුකම් සැපයීම හරහා ක්‍රියාශීලී වෘත්තිමය හා විශ්වාසනීය වටිනාකම් එකතු වූ සේවාවක් තහවුරු කිරීම, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සම්පත් සංවර්ධනය සහ ගුණාත්මක සම්මතයන් ඉහළ දැමීම තුළින් දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර අවශ්‍යතාවයන්ට මුහුණ දිය හැකි ස්ථිර සාර ජාතික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම”

 

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියෙහි අරමුණු
 • ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා උපක්‍රම නිර්දේශ කිරීම සහ ඒවා ක්‍රියාවට නැංවීමට සහාය වීම.
 • ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාල කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ කාර්යාවලිය නියාමනය කිරීම.
 • උපදේශකයන්ගේ වෘත්තිමය ආයතනයන්හි ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම ඇතුළුව ඒ හා සමාන ආයතන ඇති කිරීම සඳහා සහාය දැක්වීම.
 • විදේශීය කොන්ත්‍රාත් බාරගැනීම මඟින් ඉදිකිරිම් කර්මාන්තයේ සේවාවන් අපනයනය සඳහා පහසුකම් සැපයීම.
 • ඉදිකිරිම් කර්මාන්තයට අදාල උපදේශාත්මක සේවාවන් සැපයීම.
 • මානව සම්පත්හි අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව පිරීක්සා බලා පුහුණු වැඩසටහන් ලබා දීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම.
 • ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ වෘත්තීමය හා සේවා අංශයන්හි කුසලතාවයන් හා විශේෂඥතාවයන් වැඩිදියුනු කිරීම සඳහා අනුබල දීම.
 • ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාල අංශයන්හි පර්යේෂණ කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ඵලදායිතාවය සහ තත්ත්ව සහතිකය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • ඉදිකිරිම් කර්මාන්තයට අදාල කර්මාන්තයන්හි සංවර්ධනය සඳහා අනුබල දීම සහ සහාය දැක්වීම.
 • ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා වන අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සහාය දැක්වීම හෝ ඒවා ආරම්භ කිරීම.

ලිපිනය

Cඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය
” සව්සිරිපාය “123,විජේරාම මාවත ,
කොළඹ 07. ශ්‍රි ලංකාව.
94-11-2699801 (Hot Line)
94-11-2699738
info@cida.gov.lk
https://www.cida.gov.lk

Social Chanel –

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

සිතියම