මාණ්ඩලික සබඳතා

නම

තනතුර 

යෙදුම් 

දුරකථන 

ෆැක්ස් 

ඊ- මේල් 

ලේකම් කාර්යාලය 

පුරප්පාඩු

 රාජ්‍ය  ලේකම් 

302

2862225

2864765

secretary@houseconmin.gov.lk

   

318

2862225

2864765

 

ලේකම් කාර්යාලය 

 

265

2862225

   

පාලන අංශය 

 

ඩබ්ලිව්.එම්.ආනන්ද මහතා

අතිරේක ලේකම්(නිවාස හා ඉදිකිරීම් )

303

2863906

2864768

addladmin@houseconmin.gov.lk

   

330

   

ඒ.එම්.ඩී.පී.ආර්. අමරතුංග මෙය 

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (නිවාස හා ඉදිකිරීම්)

307

2867947

  sas@houseconmin.gov.lk

සී.ආර්.ගුණසේකර  මෙය 

සහකාර ලේකම් (නිවාස හා ඉදිකිරීම්

323

2867940

  admin@houseconmin.gov.lk

ටී. ජේසුදාසන් මෙය 

සහකාර ලේකම් (නිවාස හා ඉදිකිරීම්

324

2867937

  admin1@houseconmin.gov.lk

ඩී.එම්.එස් දිසානායක   මෙය 

නීති නිලධාරි

333

2886772

  legal@houseconmin.gov.lk

වයි.කේ.එම්.ජයසුන්දර මෙය 

පරිපාලන නිලධාරි

346

2882420

   

 

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර 

334

2867954

   

පාලන අංශය 

සැපයුම / සේවාව

345

3108134

2867952

admin@houseconmin.gov.lk

admin1@houseconmin.gov.lk

මුල්‍ය අංශය 

පුරප්පාඩු

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

308

2866449

2864788

cfo@houseconmin.gov.lk

එම්.එම්.ඒ.ඩී.සී. ශ්‍යාමිනි මෙය 

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

328

2862549

  ca@houseconmin.gov.lk

පුරප්පාඩු

ගණකාධිකාරී(ගෙවීම්)

347

2879930

  acctfin@houseconmin.gov.lk

ආර්.එම්.එස්.ඊ.රත්නායක මෙය 

ගණකාධිකාරී(මුල්‍ය)

326

2865291

  acctfin@houseconmin.gov.lk

 

ප්‍රධාන ලිපිකරු

351

2887380

  acctfin@houseconmin.gov.lk

සැලසුම් අංශය 

බී.ඒ.විජේරත්න මෙය 

අධ්‍යක්ෂ  ජනරාල්

 

2862478

 2862825

plan@houseconmin.gov.lk

සමන්ත සිරිදේව මයා 

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) (ආවරණ)

312

2864762

2862825

 

පුරප්පාඩු

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

317

     

බී.ඩබ්ලිව්. රත්නතුංග මයා 

ප්‍රධාන ලිපිකරු

349/327

349/327

2868583

plan@houseconmin.gov.lk

නිවාස අංශය 

පොදු  

 

320

2864758

  addlhousing@houseconmin.gov.lk

ඩබ්ලිව්.එම්.ආනන්ද මහතා  

අතිරේක ලේකම් (නිවාස හා ඉදිකිරීම් )

306

2862353

2864776

 

 

 

332

     

පුරප්පාඩු

අධ්‍යක්ෂ (නිවාස )

315

2864775

   

එම්.එස්.පරණයපා මෙය 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නිවාස)

319

2862517

   

ජාතික නිවාස කොමසාරිස් අංශය 

ගාමිණි පෙරේරා මහතා

ජාතික නිවාස කොමසාරිස්

 

2865443

2861584

තාක්ෂණ අංශය 

පොදු 

 

352

     

ඉංජි. ඩබ්.ඒ. ඩබ්. අබයවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (තාක්ෂණ) 

305

2864787

2862583

 

ඉංජි. එච්.එම්.යූ.හේරත්

අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණ)

310

2863636

 

ඉංජි. එච්.එම්.හසන්

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණ)

329

2862827

   

ඉදිකිරීම් අංශය 

පොදු 

 

205

 

2871153

dirconstruction@houseconmin.gov.lk

ආචාර්ය. යු. ජී. වයි. අබේසුන්දර 

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (නිවාස හා ඉදිකිරීම්)

203

2887281

2871153

 

ඉංජි. පී.අමරසූරිය

අධ්‍යක්ෂ(ඉදිකිරීම්)

309

2187190

2867956

 

ඉංජි. පී.ජී .එස්. ප්‍රභාත් 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉදිකිරීම්)

 

 

 

 

ඉංජිනේරු සේවා අංශය 

ඉංජි. ඩබ්.ඒ. ඩබ්. අබයවර්ධන 

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු සේවා) 

 

2186359

  dges@houseconmin.gov.lk

ඉංජි. එන්.සී. බටුගෙදර

අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු සේවා)

311

2862537

2862537

 

ඉංජි. ජේ.එම්.ආර්.එස්. ජයකොඩි

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු සේවා)

325

2882423

   
එස්.ධම්මික

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි

210

    itofficer@houseconmin.gov.lk

අභ්‍යන්තර  විගණන අංශය 

පොදු 

 

316

2864772

  audit@houseconmin.gov.lk

එම්.ජී.කාන්දීබන් මහතා

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර  විගණක

313

2864772

2864772

 

රජයේ විගණන අංශය 

එස්.එම්.සඳමාලි මෙය 

විගණන අධිකාරී (රජයේ විගණන)

314

2868301

   

නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය 

 වී. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මයා 

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධනය)

 

2884235

2884235 directorhc@gmail.com

දීපානි ප්‍රියංකා මෙය 

නියෝජ්‍ය  අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)(වැඩබලන) 

 

2884301

2884235 directorplanning21@gmail.com

ජී.පී.එච්. අයිරාංගනී  මෙය 

නියෝජ්‍ය  අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  2187316    

නීල් ප්‍රනාන්දු මයා 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 

2884311

2884235 neilfernando@gmail.com

එස්. ටී. හොන්නන්තර මෙය 

 භාෂා පරිවර්තක 

 

 

   

පාලන අංශය 

   

2884304

  adminr@houseconmin.gov.lk

සැලසුම් අංශය 

   

2884220

  planr@houseconmin.gov.lk