தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபை (NHDA)

அறிமுகம் எழுபதாவது தசாப்தத்தின் இறுதிப்பகுதியில் இலங்கையில் வீடமைப்புப் பிரச்சினை மிகவும் உக்கிர நிலையை அடைந்திருந்தது. அப்போது காணப்பட்ட அரசாங்கத்தின் பிரதான நிகழ்ச்சித்திட்டமென்றாக ஒரு இலட்சம் வீடமைப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்

Read more