අමාත්‍යාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා පුරප්පාඩු

අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය හා පුරප්පාඩු – 2017/08/31 දිනට

අනු අංක තනතුර

අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය

තනතුරු සංඛ්‍යාව

 

තථ්‍ය

 

පුරප්පාඩු

 

පත්වීමේ ස්වභාවය

 

සේවය ශ්‍රේණිය
01. ලේකම් 01 01 ස්ථිර
02. අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මූල්‍ය) ශ්‍රී.ලං.ප.සේ විශේෂ 01 01 ස්ථිර
03. අතිරේක ලේකම් (නිවාස සංවර්ධන) ශ්‍රී.ලං.ප.සේ විශේෂ 01 01 ස්ථිර
04 අතිරේක ලේකම් (තාක්ෂණ) ශ්‍රී.ලං.ඉංජි.සේ විශේෂ 01 01 ස්ථිර
05. ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී ශ්‍රී.ලං.ග.සේ විශේෂ 01 01 ස්ථිර
06. ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන) ශ්‍රී.ලං.ප.සේ I 01 01 ස්ථිර
07. අධ්‍යක්ෂ (නිවාස සංවර්ධන) ශ්‍රී.ලං.ප.සේ I 01 01 ස්ථිර
08. අධ්‍යක්ෂ (ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ) ශ්‍රී.ලං.ඉංජි.සේ I 01 01 ස්ථිර
09. අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) ශ්‍රී.ලං.සැ.සේ I 01 01 ස්ථිර
10. අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු සේවා) ශ්‍රී.ලං.ඉංජි.සේ I 01 01 ස්ථිර
11. අධ්‍යක්ෂ (නාගරික ජනාවාස) ශ්‍රී.ලං.ඉංජි.සේ I 01 01 ස්ථිර
12. ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ශ්‍රී.ලං.ග.සේ I 01 01 ස්ථිර
13. ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ශ්‍රී.ලං.ග.සේ I 01 01 ස්ථිර
14. ජාතික නිවාස කොමසාරිස් 01 01 ස්ථිර
15. සහකාර / නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (නිවාස සංවර්ධන) ශ්‍රී.ලං.ප.සේ III/II 02 02 ස්ථිර
16. සහකාර / නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ) ශ්‍රී.ලං.ඉංජි.සේ III/II 01 01 ස්ථිර
17. සහකාර / නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) ශ්‍රී.ලං.සැ.සේ III/II 01 01 ස්ථිර
18. සහකාර / නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) ශ්‍රී.ලං.ඉංජි.සේ III/II 01 01 ස්ථිර
19. සහකාර / නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු සේවා) ශ්‍රී.ලං.ඉංජි.සේ III/II 01 01 ස්ථිර
20. සහකාර / නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (නාගරික ජනාවාස) ශ්‍රී.ලං.ප.සේ III/II 01 01 ස්ථිර
21. සහකාර / නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (නාගරික ජනාවාස) ශ්‍රී.ලං.ඉංජි.සේ III/II 01 01 ස්ථිර
22 සහකාර ලේකම් (පාලන) ශ්‍රී.ලං.ප.සේ III 02 02 ස්ථිර
23. ගණකාධිකාරී ශ්‍රී.ලං.ග.සේ III/II 02 02 ස්ථිර
24. නීති නිලධාරී දෙපා. III/II 01 01 ස්ථිර
25. පරීපාලන නිලධාරී රා.කළ.සේ අධි 01 01 ස්ථිර
26. භාෂා පරිවර්ථක භා.සේ II/I 02 01 01 ස්ථිර
27. තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී තො.තා.සේ II/I 01 01 ස්ථිර
28. ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 01 01 ස්ථිර
29. අයවැය සහකාර ආශ්‍රිත නිලධාරී III/II/I 01 01 ස්ථිර
30. ප්‍රසම්පාදන සහකාර ආශ්‍රිත නිලධාරී III/II 01 01 ස්ථිර
31. සංවර්ධන සහකාර ආශ්‍රිත නිලධාරී III/II 25 19 06 ස්ථිර
32. නිවාස සංවර්ධන සහකාර ආශ්‍රිත නිලධාරී III/II 11 10 01 ස්ථිර
33. සංවර්ධන නිලධාරී සං.නි.සේ III/II 19 16 03 ස්ථිර
34. රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර රා.කළ.සේ III/II 43 30 13 ස්ථිර
35. කාර්මික නිලධාරී තා.නි.සේ III 05 04 01 ස්ථිර
36. ල්‍රමාණ සමීක්ෂක දෙපා. III/II 01 01 ස්ථිර
37. වීඩියෝ කැමරා ක්‍රියාකරු 01 01 තාවකාලික
38. නිශ්චල ඡායාරෑප ශිල්පී 01 01 තාවකාලික
39. රියදුරු රියදුරු සේවය III/II 26 22 04 ස්ථිර
40. කාර්යාල කාර්යය සහයක කා.සේ.සේ III/II 26 22 04 ස්ථිර
41. වීඩියෝ කැමරා සහයක 01 01 ස්ථිර
එකතුව     193 150 43

Pin It on Pinterest