අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම හා මෙහෙවර

දැක්ම

සැමට නිවාස හා තිරසර ඉදිකිරීම් 

මෙහෙවර

ග‍්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප‍්‍රවර්ධන යන අංශවලට ජාතික නායකත්වය සැපයීම; ග‍්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්තයන් නියාමනය කිරීම; මූල්‍යකරණය, පහසුකම් සැපයීම සහ උපදේශනය තුලින් ජාතික නිවාස වැඩසටහනට සහාය වීම; මූල්‍ය, තාක්ෂණික, උපදේශන, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ ද්‍රව්‍ය අංශයන්ගෙන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට සහාය වීම; සහ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ඉදිකිරීම් සේවා, අවකාශය හා ගොඩනැගිලි නඩත්තු සේවා සැපයීම මෙම අමාත්‍යංශයේ මෙහෙවර වේ.