අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ප‍්‍රධාන විිෂය ක්ෂේත‍්‍රයන්

නිවාස හා සංවර්ධන අංශය

 • නිවාස විෂයට අදාළ ප‍්‍රතිපත්ති, අණ පනත්, රෙගුලාසි, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම.
 • අඩු ආදායම්ලාභීන්ල මධ්‍ය ආදායම්ලාභීන් සහ විශේෂ ප‍්‍රජා කණ්ඩායම් ද ඇතුළුව මහජනතාවගේ නිවාස අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා නිවාස යෝජනා ක‍්‍රමල නිවාස මුල්‍යාධාර හා ණය වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම, හා මහජනතාව විසින් සිදුකරන නිවාස ඉල්ලීම් සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම.
 • නිවාස සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ඉඩම් හඳුනාගැනීම අත්පත් කර ගැනීම, පවරා ගැනීමල බැහැර කිරීම හා ඔප්පු නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු.

තාක්ෂණ අංශය

 • ඉදිකිරීම් විෂයට අදාලව ප‍්‍රතිපත්ති නීතිරීති සම්පාදනය හා පසු විපරම් කිරීම.
 • ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ වන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියෙහි කටයුතු නියාමනය හා මගපෙන්වීම.
 •  රජයේ සියලූම අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තුමේන්තු සඳහා ස්ථාවර තාක්ෂණ කමිටු වල කාර්යයන් ඉටු කිරීම.

ඉදිකිරීම් අංශය

 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ඉදිකිරීම් ආයතන සම්බන්ධිකරණය සහ ප‍්‍රගතිය නියාමනය කිරීම.
 •  අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති තාක්ෂණිකමය නොවන ආයතන සඳහා ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී තාක්ෂණික මගපෙන්වීම් ලබාදීම.
 • ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රයන් අදාල විදේශීය වෘත්තිකයන් සහ පුහුණු වෘත්තිකයන් සදහා වීසා නිර්දේශ කිරීම.

අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය

 • අවතැන්වු පවුල් සදහා ග‍්‍රාමිය නිවාස ඉදි කිරිමේ වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරිම හා අවශ්‍ය මුලික යටිතල පහසුකමි ලබාදීම.
 • බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහන අඛණ්ඩව ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.