අමාත්‍ය සබඳතා

නම තනතුර  කෙටි. දුරකථන  ෆැක්ස් 
ගරු. අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය         

ගරු . ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා 

ගරු අමාත්‍ය 

1101

2867163 2866444 2864786

2861770

 

පුද්ගලික ලේකම්

201

 2882418

2861588

 

 

103

2866444

2863522

 

 

1306

2867163

2861588

ප්‍රදීප් අනුර කුමාර මහතා 

මාධ්‍ය ලේකම් 

103

2867163

 

 

 

 

2862478

 

 

 

201

2882418

 

 

 

1113

2861589

2863522

 

මාධ්‍ය ඒකකය

8350

2872045 2865479

2872045 2865479

 

පිළිගැනීමේ නිලධාරී 

1100

 

 

 

මහජන සම්බන්ධතා ඒකකය

1112

2861589