අමාත්‍යාංශයේ අංශ

පාලන අංශය

“නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය විසින් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදීත්, මහජන සුභසිද්ධිය පිණිස සිදු කරනු ලබන විවිධ කර්තව්‍යයන්හීදිත්, අමාත්‍යාංශයේ සියලුම අංශ සඳහා සහය ලබා දීමත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩ පරිසරය සකස් කිරීම, මානව සම්පත් මෙන්ම භෞතික සම්පත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව කළමනාකරණය කිරීම පාලන අංශය මඟින් සිදු කරනු ලබයි.”

පාලන අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. අමාත්‍යාංශයේ සේවය කරන සියලුම නිලධාරීන්ගේ ආයතනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම.
 2. අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීම.
 3. අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ඉටුකිරීම.
 4. අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධිත ආයතනවල අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීමෙන් සිදුකරන සියලුම පරිපාලන කටයුතු.
 5. අමාත්‍යාංශයේ කාර්යය මණ්ඩලය සම්බන්ධ කටයුතු.
 6. අමාත්‍යාංශයේ සියලුම අංශ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා දීම.
 7. අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම.
 8. ඵලදායිතා ක්‍රියාකාරකම් පැවැත්වීම.
 9. අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම.
 10. අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු සැසි පැවැත්වීම.

සැලසුම් අංශය

අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලසුම්කල පරිදි ප්‍රගතිය ලඟාකර ගැනීම සඳහා මෙහෙයවීමට සහාය වීම.නිවාස හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සිදුකරන ලද සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු ලබාදීම මගින් අදාල පාර්ශව හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීම.නිවාස හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධන අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ආයතනවලින් සකස් කරන ව්‍යාපෘති යෝජනා  මුදල් අමාත්‍යාංශය මඟින් අනුමත කරවා ගැනීමට සහායවීමත් සැලසුම් අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

 සැලසුම් අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම හා අරමුණුවලට අදාලව අමාත්‍යාංශය හා ඊට අනුබද්ධිත ආයතනවල ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීමට අදාල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු.
 2. අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ප්‍රගතිය මාසික හා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව ඇගයීම.
 3. අයවැය විවාද කාරක සභා අවස්ථාව වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශයේ කාර්යසාධන වාර්තාව සකස්කර පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 4. සංවර්ධන වැඩසටහන් සම්බන්ධ තොරතුරු සම්පාදනය හා වාර්තාකරණය.
 5. අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතනවල ව්‍යාපෘති යෝජනා, ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය.

නිවාස  අංශය

නිවාස ක්ෂේත්‍රයේ අරමුණු ලඟා කර ගැනීම සඳහා නිවාස සංවර්ධන හා පොදු පහසුකම් යන විෂය ක්ෂේත්‍රයන් යටතේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, සැලසුම් සකස් කිරීම,මෙහෙයවීම, පසුවිපරම් කිරීම සහ ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතන සඳහා මඟ පෙන්වීම මෙම අංශය මඟින් සිදුකරනු ලබයි.”

නිවාස අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය
 2. නිවාස ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය සඳහා අවශ්‍යවන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය
 3. නිවාස ක්ෂේත්‍රයට අදාළ වන ප්‍රතිපත්ති අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන සමග සම්බන්ධ වී ක්‍රියාත්මක කරවීම.
 4. අඩු පහසුකම් සහිත ජනාවාස සංවර්ධනය කිරීම හා ප්‍රජාව සංවර්ධනය කිරීම.
 5. දිස්ත්‍රික්, ප්‍රාදේශීය හා ගැමි නිවාස කමිටු ස්ථාපිත කිරීම.
 6. ලෝක ජනාවාස දිනයට සමගාමීව දිවයින පුරා නිවාස ඉදිකිරීම් හා සම්බන්ධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ලෝක ජනාවාස දිනය සැමරීම.
 7. ඉඩම් රාජකාරි
 8. නිවාස සංවර්ධන අරමුණු සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම / පවරා ගැනීම සම්බන්ධ කටයුතු.
 9. නිවාස අරමුණු සඳහා ඉඩම් බැහැර කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු.
 10. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරී පනතේ 8(1) වගන්තිය යටතේ ඉඩම්/නිවාස වල නීතිමය අයිතිය ජනතාවට බැහැර කිරීම.
 11. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩම්වල අනවසරයෙන් නිවාස ඉදිකර පදිංචි වී ඇති පදිංචිකරුවන්,අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ප්‍රකාරව නියමානුකූල කිරීම.
 12. නිවාස සංවර්ධනය
 13. රටේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි නිවාස ඉදිකිරීම් වැඩසටහන් හා නිවාස ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 14. මහල් නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 15. නිවාස ණය ආධාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 16. නිවාස යෝජනා ක්‍රමවලට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
 17. වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන හා ඒකාබද්ධ නිවාස වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 18. දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් සමග නිවාස ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 19. අඩුපහසුකම් සහිත ජනාවාස සංවර්ධනය කිරීම හා ප්‍රජාව නගා සිටුවීම.

තාක්ෂණ  අංශය

ඉංජිනේරු සේවා අංශය

ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා සාධාරණ හා දැරිය හැකි මිල ගණන් නියම කිරීම තුළින් සමස්ත ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ, මුළු ඉදිකිරීම් පිරිවැය පාලනය කිරීමත් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනවල ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා විනිවිද භාවයකින් යුතුව සාධාරණ මිල ගණන් අනුව කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරා ගැනීමට සහාය වීමත් මෙම අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

ඉංජිනේරු සේවා අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. රජයේ ආයතනවල ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ස්ථාවර තාක්ෂණ කමිටු අනුමැතීන් ලබා දීම.
 2. අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනයන් සඳහා ප්‍රසම්පාදන කමිටු පත් කිරීම.
 3. කොන්ත්‍රාත් විචලනයන් සඳහා අමාත්‍යාංශ අනුමැතිය ලබාදීම.
 4. අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටු තීරණ ලබා දීම.
 5. කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සම්බන්ධව ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අදාල දත්ත පද්ධති හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අදාල මිල ගණන් පිළිබඳ දත්ත පද්ධති පවත්වා ගෙන යාම.

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ අංශය

පරිසර හිතකාමී හා ගුණාත්මක ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයක් ඇති කිරීමට අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන මෙහෙයවීම මෙම අංශය මගින් සිදුකරනු ලබයි.

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. ඉදිකිරීම් අංශයට අනුබද්ධිත ඉදිකිරීම් සහ ඉංජිනේරු සේවා සපයන ආයතන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ප්‍රගමනය සඳහා මෙහෙයවීම.
 2. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය ශ්‍රම බලකාය සූදානම් කිරීම.
 3. වෘත්තීයවේදීන් හා ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් නිපුණතාවයෙන් හා දැනුමෙන් පූර්ණ කිරීමට හා ගුණාත්මක ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතන මෙහෙයවීම.

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අංශය

ප්‍රධාන වශයෙන් නාගරික ප්‍රදේශයන්හි වාසය කරනු ලබන අඩු ආදායම්ලාභි ජනතාවට හා අනෙකුත් ජනතාවට අවශ්‍ය පරිදි පදිංචි වීමට හැකියාව පවතින, පහසුකම්වලින් සමන්විත නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් මෙහෙයවීම හා නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනය කිරීම මෙම අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතන මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංවර්ධන යෝජනාව අමාත්‍යාංශ ස්ථාවර ව්‍යාපෘති ඇගයීම් කමිටුව හරහා ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම.
 2. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් අධීක්ෂණය හා ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම.

ජාතික නිවාස කොමසාරිස්   අංශය

මෙම අංශය මඟින් 1973 අංක 01 දරණ නිවාස දේපල උපරිමය නීතිය යටතේ ලබා දී ඇති බලතල හා කාර්යයන් ඉටු කරයි. එමෙන්ම 1972 අංක 7 දරණ කුලී පනත යටතේ පැවරී ඇති කාර්යයන් ද ඉටු කරනු ලබයි.

ඉහත දක්වා ඇති අණපනත් මගින් ඉටුකිරීමට අපේක්ෂිත ප්‍රධාන අරමුණ වන කුලී නිවැසියන් සඳහා ඔප්පු ලබා දීම, රජයට පවරා ගත් නිවාසවල අයිතිකරුවන්ට වන්දි ලබා දීම වැනි ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට මෙම අංශය විසින් ක්‍රියා කරනු ලබයි.

මූල්‍ය අංශය

අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති අනෙකුත් ආයතනවලට අදාල වන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා අවශ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් හා උපදේශනය ලබා දීමත්, එම සම්පත් වඩාත් ඵලදායීව හා කාර්යක්ෂමව යෙදවීම සඳහා අවශ්‍යවන පද්ධති හා පාලන ක්‍රම පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දීම මෙම අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. අරමුදල් පිළිබඳ සැලසුම් කිරීම.
 2. අයවැයකරණය.
 3. අරමුදල් නිසි ප්‍රමාණයට, නිසි වේලාවට ලබා ගැනීම.
 4. අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මුදල් නිකුත් කිරීම හා වියදම් කිරීම.
 5. අදාල පාර්ශවයන් වෙත වියදම හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය පිළිබඳව නියමිත දිනයන්ට හෝ ඊට පෙර වාර්තා කිරීම.

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

ආයතනයන්හි අපේක්ෂිත අරමුණු යථාර්තයක් බවට පත් කර ගැනීම පිණිස යහපත් මූල්‍ය පරිපාලනයක් සහ විධිමත් කළමනාකරණයක් ස්ථාපිත කිරීම මෙම අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

අමාත්‍යාංශය සහ ඒ යටතේ ඇති ආයතනවල මූල්‍ය පරිපාලනය හා කළමනාකරණ කටයුතුවලට සහභාගි වී එම කටයුතු වඩාත් විධිමත්ව සහ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව සිදුකිරීම පිණිස කළමනාකරණයට මඟ පෙන්වීමෙන් සහ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීමෙන් සහායවීම ද මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වේ.

නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය

නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය  මගින් යුද්ධය හෝ වෙනත් හේතූන් මත අවතැන් වූ ශ්‍රී ලංකාවාසීන්ගේ නිවාස සහ යටිතල පහසුකම් සැපයීම 

Pin It on Pinterest