අමාත්‍යාංශයේ අංශ

පාලන අංශය

“නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය විසින් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදීත්, මහජන සුභසිද්ධිය පිණිස සිදු කරනු ලබන විවිධ කර්තව්‍යයන්හීදිත්, අමාත්‍යාංශයේ සියලුම අංශ සඳහා සහය ලබා දීමත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩ පරිසරය සකස් කිරීම, මානව සම්පත් මෙන්ම භෞතික සම්පත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව කළමනාකරණය කිරීම පාලන අංශය මඟින් සිදු කරනු ලබයි.”

පාලන අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. අමාත්‍යාංශයේ සේවය කරන සියලුම නිලධාරීන්ගේ ආයතනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම.
 2. අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීම.
 3. අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධිත ආයතනවල අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීමෙන් සිදුකරන සියලුම පරිපාලන කටයුතු.
 4. අමාත්‍යාංශයේ කාර්යය මණ්ඩලය සම්බන්ධ කටයුතු.
 5. අමාත්‍යාංශයේ සියලුම අංශ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා දීම.
 6. අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම.
 7. ඵලදායිතා ක්‍රියාකාරකම් පැවැත්වීම.
 8. අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම.
 9. අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු සැසි පැවැත්වීම.

සැලසුම් අංශය

අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලසුම්කල පරිදි ප්‍රගතිය ලඟාකර ගැනීම සඳහා මෙහෙයවීමට සහාය වීම.නිවාස හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සිදුකරන ලද සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු ලබාදීම මගින් අදාල පාර්ශව හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීම.නිවාස හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධන අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ආයතනවලින් සකස් කරන ව්‍යාපෘති යෝජනා  මුදල් අමාත්‍යාංශය මඟින් අනුමත කරවා ගැනීමට සහායවීමත් සැලසුම් අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

 සැලසුම් අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම හා අරමුණුවලට අදාලව අමාත්‍යාංශය හා ඊට අනුබද්ධිත ආයතනවල ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීමට අදාල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු.
 2. අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ප්‍රගතිය මාසික හා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව ඇගයීම.
 3. අයවැය විවාද කාරක සභා අවස්ථාව වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශයේ කාර්යසාධන වාර්තාව සකස්කර පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 4. සංවර්ධන වැඩසටහන් සම්බන්ධ තොරතුරු සම්පාදනය හා වාර්තාකරණය.
 5. අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතනවල ව්‍යාපෘති යෝජනා, ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය.

නිවාස  අංශය

නිවාස ක්ෂේත්‍රයේ අරමුණු ලඟා කර ගැනීම සඳහා නිවාස සංවර්ධන හා පොදු පහසුකම් යන විෂය ක්ෂේත්‍රයන් යටතේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, සැලසුම් සකස් කිරීම,මෙහෙයවීම, පසුවිපරම් කිරීම සහ ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතන සඳහා මඟ පෙන්වීම මෙම අංශය මඟින් සිදුකරනු ලබයි.”

නිවාස අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය
 2. නිවාස ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය සඳහා අවශ්‍යවන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය
 3. නිවාස ක්ෂේත්‍රයට අදාළ වන ප්‍රතිපත්ති අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන සමග සම්බන්ධ වී ක්‍රියාත්මක කරවීම.
 4. අඩු පහසුකම් සහිත ජනාවාස සංවර්ධනය කිරීම හා ප්‍රජාව සංවර්ධනය කිරීම.
 5. දිස්ත්‍රික්, ප්‍රාදේශීය හා ගැමි නිවාස කමිටු ස්ථාපිත කිරීම.
 6. ලෝක ජනාවාස දිනයට සමගාමීව දිවයින පුරා නිවාස ඉදිකිරීම් හා සම්බන්ධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ලෝක ජනාවාස දිනය සැමරීම.
 7. ඉඩම් රාජකාරි
 8. නිවාස සංවර්ධන අරමුණු සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම / පවරා ගැනීම සම්බන්ධ කටයුතු.
 9. නිවාස අරමුණු සඳහා ඉඩම් බැහැර කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු.
 10. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරී පනතේ 8(1) වගන්තිය යටතේ ඉඩම්/නිවාස වල නීතිමය අයිතිය ජනතාවට බැහැර කිරීම.
 11. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩම්වල අනවසරයෙන් නිවාස ඉදිකර පදිංචි වී ඇති පදිංචිකරුවන්,අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ප්‍රකාරව නියමානුකූල කිරීම.
 12. නිවාස සංවර්ධනය
 13. රටේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි නිවාස ඉදිකිරීම් වැඩසටහන් හා නිවාස ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 14. මහල් නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 15. නිවාස ණය ආධාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 16. නිවාස යෝජනා ක්‍රමවලට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
 17. වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන හා ඒකාබද්ධ නිවාස වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 18. දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් සමග නිවාස ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 19. අඩුපහසුකම් සහිත ජනාවාස සංවර්ධනය කිරීම හා ප්‍රජාව නගා සිටුවීම.

තාක්ෂණ අංශය

අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතනවල කටයුතු සඳහා සහයෝගය සම්බන්ධීකරණය හා තාක්ෂණික මඟපෙන්වීම සිදු කරනු ලබයි. ඒ අනුව, සියළුම ආයතන සම්බන්ධයෙන් වෙන වෙනම පවත්වන ලද ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් අමාත්‍යාංශය තුළ සිදුකරයි.

මූලික වශයෙන් මෙම අමාත්‍යාංශය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීමට, ගුණාත්මක හා පරිසර හිතකාමී ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයක් බිහි කිරීමට ඇති ආයතන මෙහෙයවීම සිදු කරයි. ඒ සඳහා මූලිකවම මැදිහත් වන්නේ තාක්ෂණ අංශයයි.

එම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් ලෙස

 1. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය
 2. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අදාල පනත් කෙටුම්පත්, පනත් සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම
 3. තාක්ෂණ අංශයට අනුබද්ධිත ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය නියාමනය සහ ඉංජිනේරු සේවා සපයන ආයතන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ප්‍රගමනය සඳහා මෙහෙයවීම
 4. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය ශ්‍රම බලකාය සූදානම් කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම
 5. වෘත්තීයවේදීන් හා ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් නිපුණතාවයෙන් හා දැනුමෙන් පූර්ණ කිරීමට හා ගුණාත්මක ඉදිකිරීම් සිදුකිරීමට අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතන මෙහෙයවීම
 6. අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම

එසේම එහි තවත් උප අංගයක් ලෙස ඉංජිනේරු සේවා අංශය ක්‍රියාත්මක වේ.

ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා සාධාරණ හා දැරිය හැකි මිල ගණන් නියම කිරීම තුළින් සමස්ථ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ, මුළු ඉදිකිරීම් පිරිවැය පාලනය කිරීමත් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනවල ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා විනිවිධ භාවයකින් යුතුව සාධාරණ මිළ ගණන් අනුව කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරා ගැනීමට සහය වීමත් මෙම අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

ඉංජිනේරු සේවා අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. රජයේ ආයතනවල ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ස්ථාවර තාක්ෂණ කමිටු අනුමැතිය ලබා දීම.
 2. කොන්ත්‍රාත් විචලනයන් සඳහා අමාත්‍යාංශ අනුමැතිය ලබා දීම.
 3. අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්කළ ප්‍රසම්පාදන කමිටු සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
 4. අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටු තීරණ ලබා දීම.
 5. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අදාල මිල ගණන් පිළිබඳ දත්ත පද්ධති පවත්වාගෙන යාම.
 6. අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම.

ඉදිකිරීම් අංශය

මුලික වශයෙන් රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව , ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතන, සී/ස ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව,ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, මධ්‍යම ආදායම් නිවාස හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා කඩිනම් වැඩසටහන මගින් සිදු කරනු ලබන ඉදිකිරීම් කටයුතු අමාත්‍යංශ මට්ටමින් සම්බන්ධිකරණ කිරීම, අතිරේක ලේකම් ඉදිකිරීම් අංශය මෙම අමාත්‍යංශය තුල ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු පැවරුණු ප්‍රධාන කාර්ය භාරය වේ.

කාර්යයන් –

 • අදාලආයතන වල‍ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම.
 • අදාල ආයතනවල හිග මුදල් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ අධීක්ෂණයකිරීම.
 • උපදේශනසේවා සැපයීම.
 • ප්‍රසම්පාදනහා කොන්ත්‍රාත් කටයුතු සම්බන්ධීකරණ කිරීම.
 • අමාත්‍යමණ්ඩල සංදේශ සැකසීම.
 • දේශීය නිපුණතාවයක්ඇති පුද්ගලයින්ට අගතියක් නොවන පරිදි විදේශීය ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂ නිපුණතාවයක් සහිත පුද්ගලයින් සඳහා විසා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නිර්දේශ ලබා දීම.

ජාතික නිවාස කොමසාරිස්   අංශය

මෙම අංශය මඟින් 1973 අංක 01 දරණ නිවාස දේපල උපරිමය නීතිය යටතේ ලබා දී ඇති බලතල හා කාර්යයන් ඉටු කරයි. එමෙන්ම 1972 අංක 7 දරණ කුලී පනත යටතේ පැවරී ඇති කාර්යයන් ද ඉටු කරනු ලබයි.

ඉහත දක්වා ඇති අණපනත් මගින් ඉටුකිරීමට අපේක්ෂිත ප්‍රධාන අරමුණ වන කුලී නිවැසියන් සඳහා ඔප්පු ලබා දීම, රජයට පවරා ගත් නිවාසවල අයිතිකරුවන්ට වන්දි ලබා දීම වැනි ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට මෙම අංශය විසින් ක්‍රියා කරනු ලබයි.

මූල්‍ය අංශය

අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති අනෙකුත් ආයතනවලට අදාල වන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා අවශ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් හා උපදේශනය ලබා දීමත්, එම සම්පත් වඩාත් ඵලදායීව හා කාර්යක්ෂමව යෙදවීම සඳහා අවශ්‍යවන පද්ධති හා පාලන ක්‍රම පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දීම මෙම අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. අරමුදල් පිළිබඳ සැලසුම් කිරීම.
 2. අයවැයකරණය.
 3. අරමුදල් නිසි ප්‍රමාණයට, නිසි වේලාවට ලබා ගැනීම.
 4. අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ඉටුකිරීම.
 5. අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මුදල් නිකුත් කිරීම හා වියදම් කිරීම.
 6. අදාල පාර්ශවයන් වෙත වියදම හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය පිළිබඳව නියමිත දිනයන්ට හෝ ඊට පෙර වාර්තා කිරීම.

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති / අනුබද්ධ ආයතනවල අපේක්ෂිත අරමුණු යථාර්තයක්  බවට පත් කර ගැනීම පිණිස යහපත් මුල්‍ය පරිපාලනයක් සහ විධිමත් කළමනාකරණයක් ස්ථාපිත කිරීම.

අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතනවල මුල්‍ය පරිපාලනය හා කළමනාකරණ කටයුතුවලට සහභාගී වී එම කටයුතු වඩාත් විධිමත්  සහ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව සිදුකිරීම පිණිස කළමනාකරණයට මග පෙන්වීමෙන් සහ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීමෙන් සහායවීම.

අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

 1. අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනවල විගණන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා පසුවිපරම් කිරීම.
 2. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම්මඟින් අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාං ශයටඅනුබද්ධ ආයතනවල ගැටලූ අවම කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම.
 3. විගණන හා විමර්ශන කටයුතු තුළින් ආයතන වල ඇති ගැටලූ අවම කර ගැනීමට සහාය වීම.
 4. පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව  හා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ නිර්දේශ හා නියෝග ක‍්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීම.

නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය

නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය 2020-08-09 දිනැති අංක 2187/27 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත‍්‍රය අනුව මෙම අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කෙරිණි. නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය මඟින් උතුරු හා නැගෙනහිර පැවති ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අවතැන් වූ පවුල් නැවත පදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය සියලූම කටයුතු සංවිධානය හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

මෙයට අමතරව ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අවතැන් ව ඉන්දියාව බලා පිටත් වූ පවුල් අතුරෙන් නැවත ලංකාවට පැමිණි පවුල් ඔවුන්ගේ මුල් ගම්බිම් වල නැවත පදිංචි කිරීම ද මෙම අංශය මඟින් සිදු කරනු ලබයි. එහිදී මොවුන්ට අවශ්‍ය නිවාස සහ අනෙකුත් මූලික යටිතල පහසුකම් ලබා දීම ද සිදු කරනු ලබයි.

තවද මෙම අංශය මඟින් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් වල බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ශ‍්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සමඟ (මයින් ඇඞ්වසරි ගෘප් ආයතනය, හලෝ ට‍්‍රස්ට් ආයතනය,  ඩෙල්වෝන් ඇසිස්ටන්ස් ෆෝ ෂෝෂල් හාර්මනි ආයතනය, ස්කවිතා හියුමනිටේරියන් ඇසිස්ටන්ස් ඇන්ඞ් රිලයිෆ් ප්‍රොජෙක්ට් ආයතනය ) එක්ව සිදුකොට ඉඩම් නැවත ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ඉටුකරනු ලබයි.

 නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශයේ ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

 1. උතුරු නැගෙනහිර පැවති ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අවතැන් වූ පවුල් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා ස්ථිර නිවාස ඉදිකිරීම.
 2. ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අවතැන් වූ යාපනය දිස්ත‍්‍රික්කයේ පිහිටි සුභසාධන මධ්‍යස්ථාන වල වාසය කරන ඉඩම් අහිමි පවුල් සඳහා රාජ්‍ය ආධාර මත ඉඩම් මිල දී ගෙන ස්ථිර නිවාස ඉදිකිරීමේ වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.
 3. අවතැන් වූ පවුල් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික යටිතල පහසුකම් ලබා දීම.
 • පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම.
 • ගෘහස්ථ විදුලි සමිබන්ධතා ලබා දීම.
 • හානියට පත් නිවාස අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම.
 • අවතැන් වූ පවුල් වාසය කරන ප‍්‍රදේශ වල අභ්‍යන්තර ප‍්‍රවේශ මාර්ග ඉදිකිරීම.
 • හානියට පත් පාසල් ගොඩනැගිලි හා පෙර පාසල් හා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම.
 1. බිම් වෙඩි හා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මෙහෙයවමින් අවතැන් වූ පවුල් නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීම.
 2. නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු වලට පහසුකම් සපයන දේශීය සහ විදේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 3. අවතැන් වූ ජනතාවගේ ජීවන තත්වය නංවාලීම සඳහා ජීවනෝපාය වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.

ඉඩම් අංශය

1979 අංක 17 දරණ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පනතේ 8(1) වගන්තිය අනුව අධිකාරිය විසින් දරනු ලබන යම් ඉඩමක්, මහල් නිවාසයක්, නිවාසයක් හෝ වෙනත් වාසස්ථානයක් අන්සතු කිරීම සඳහා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතිය ලබාගත යුතුවේ. ඒ යටතේ, මුදල් ගෙවා අවසන් කළ නිවාස/ ඉඩම්ලාභීන්ට ඔප්පු නිකුත් කිරීම සඳහා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සකස් කර එවනු ලබන ලේඛනවලට අනුමැතිය ලබාගෙන නැවත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත යොමු කිරීම සිදු කෙරේ. එමෙන්ම නිවාස වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් හඳුනාගැනීම, අදාල ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය සිදුකරමින් ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම් සහ බැහැර කිරීමේ කාර්යයන් වේගවත් කිරීම, ඉඩම් විෂය සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන ගැටළු සහ ඉල්ලීම් සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම මෙම අංශය මඟින් සිදුකරයි.

ඉඩම් අංශයේ ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

 1. නිවාස සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම /පවරා ගැනීම සම්බන්ධ කටයුතු.
 2. නිවාස සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ඉඩම් බැහැර කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු.
 3. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනතේ 8(1) වගන්තිය යටතේ ඉඩම්/නිවාස වල නීතිමය අයිතිය ජනතාවට පවරා දීම.

මැදි ආදායම් ව්‍යාපෘති ඒකකය

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සහභාගිත්වයෙන් මධ්‍ය ආදායම්ලාභීන් වෙනුවෙන් දැරිය හැකි මිලකට නිවාස ලබා දීමේ අරමුණින් නිවාස ඉදිකිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි. මේ සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් රජය මඟින් ලබාදෙනු ලබන අතර යටිතල පහසුකම් නිවාස ව්‍යාපෘතිය දක්වා ලබා දීම එම සේවා සපයන රේඛීය ආයතන හා අමාත්‍යාංශ මඟින් සිදු කරයි. මෙම නිවාස වැඩසටහන තුල නිවාස ඉදිකිරීම හා අලෙවිය අදාල නිවාස ව්‍යාපෘතිය සඳහා මූල්‍ය ආයෝජනය සිදු කරන ආයෝජකයාගේ කාර්යභාරය වනු ඇත.