අමාත්‍ය සබඳතා

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම

ගරු  ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමා

ගරු රාජ් අමාත්  

0112867163

0112866444

0112861770

077- 3026909

එස්.කේ ලියනගේ මයා

පුද්ගලික ලේකම්

 0112882418

0112861588

077- 7706550

ආර්.කේ. අනිල් කුමාර රාජපක්ෂ  මයා

සම්බන්ධීකරණ  ලේකම්  I

0112866444

0112863522

077- 0487690

එච් .එච් . එස්  සඳරුවන්  මයා

සම්බන්ධීකරණ  ලේකම්  II

0112866444

0112861588

077- 7524918

නෙලුක්  දර්ශන මල්ලව මයා

මාධ්‍ය   ලේකම්

0112867163

 

077- 3034551

 

ජෙෂ්ඨ උපදේශක

0112862478

 

 

 

උපදේශක

0112882418

 

 

ආර්.කේ.ඒ.කේ රාජපක්ෂ මයා

මහජන සම්බන්ධතා

0112864761

0112861588

 

 

මාධ්‍ය ඒකකය

0112872045

0112872045

 

 

මහජන සම්බන්ධතා ඒකකය

0112861589