අමාත්‍ය සබඳතා

නම තනතුර දුරකථන අංක. දිගු අංකය පැක්ස් ජංගම දුරකථනය
Hon.Sajith Premadasa Hon. Minister of Housing & Construction 2867163 1101 2861770 077-7775527
2866444
Mr.P. Samarasinghe Pvt. Secretary 2867163 1306 2861588 077-7552428
Mr. Kokila Das Kahapola Co. Secretary 2866444 1103 2863522 077-7030203
Mr.Nuwan Wijayasiriwardana Co. Secretary       077- 3441760 
Mr.M. Senevirathne Media Secretary 2867163 1125   077-3023931
Mr.W.D. Ailapperuma Senior Advisor 2862478     077-7516670
Mr.Sahan Kirindage Advisor 2867163 125 2861588 077-1111800
Mr.Amrith de Soysa Advisor 2865479 125   077-7772333
Mr.Aruna Dahanayaka PRO 2864761 1113 2861588 071-6646462
  Media Unit 2872045 8350 2872045  
  Reception   1100    
  Public Relation Unit 2861589 1112    

Pin It on Pinterest