ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන

ස්වකීය ඉඩමක් හෝ නිවසක් නොමැති පවුල්වල නිවාස සිහිනය සැබෑ කරලීම සඳහා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව මෙම ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මෙම නිවාස  වැඩසටහන ද මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ලබා දෙන රාජ්‍ය අරමුදල් භාවිතා කරමින් මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනයක් වන ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මේ යටතේ ප්‍රතිලාභී පවුල වෙත රජය සතු ඉඩමක අයිතිය හිමිවන අතර එම ඉඩමෙහි රජය විසින් ලබා දෙන ණය මුදල භාවිත කරමින් නව නිවසක් ඉදිකර ගත යුතුය. මෙසේ එකළඟ ඉදිවන නිවාස කිහිපයක් එකතුවීමෙන් ආදර්ශ ගම්මානය බිහි වේ.

මේ වන විට මෙම ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන දිවයිනේ සියලුම දිස්ති‍්‍රක්ක ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මකවන අතර මේ යටතේ දිවයිනපුරා ආදර්ශ ගම්මාන 1000ක් ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිතය. මෙසේ ඉදිවන ආදර්ශ ගම්මානයන්හි නිවාස ඉදිකිරිම් කාර්යයට සමගාමීව අදාල රේඛීය අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය ආයතන ඇතුළු බාහිර පාර්ශවයන්ගේ සහාය ලබා ගනිමින් ගම්මාන සඳහා අවශ්‍ය මූලික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර මූලික යටිතල පහසුකම්වලින් සමන්විත අංගසම්පූර්ණ ගම්මානයක් ජනතා අයිතියට පත් කරනු ලැබේ.

ණය වැඩසටහන සහ ණය ආපසු අයකිරීම

මාසික ආදායම රු.25,000.00 හෝ ඊට අඩු ප‍්‍රතිලාභීන් සදහා රු.400,000.00 ක ණය මුදලක් 5 % ක වාර්ෂික පොළී අනුපාතයක් යටතේ ප‍්‍රතිලාභීන්ගේ ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව හා කැමැත්ත සැලකිල්ලට ගෙන ලබා දෙන අතර,  අදාල ණය මුදල වසර 5 කින් හෝ  10 කින් ආපසු අයකරගනු ලැබේ.

ඊට අමතරව ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ණය නිකුත් කිරිමේදී රාජ්‍ය සේවකයින් හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා මාසික ආදායම රු. 45,000.00 හෝ ඊට අඩු ප‍්‍රතිලාභින් සදහා රු.400,000.00 ක ණය මුදලක් ලබා දී, එම මුදල 5% ක වාර්ෂික පොලී ප‍්‍රතිශතයක් යටතේ වසර 5 කින් හෝ 10 කින් ආපසු අයකර ගැනේ.

 

 

 

Pin It on Pinterest