ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය

හැඳින්වීම

ඉදිකිරීම් අභ්‍යාස හා සංවර්ධන ආයතනය 2014 අංක 33 දරණ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනතෙහි ප්‍රතිපාදන යටතේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය බවට පරිවර්තනය කර ඇත. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ කටයුතු නියාමනය කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම, විධිමත් කිරීම හා ප්‍රමිතිකරණය කිරීම මෙම පනතෙහි ප්‍රධාන අරමුණු වේ.

මෙම පනත යටතේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා ජාතික උපදේශක සභාවක් පිහිටුවීම සඳහා ද, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අරමුදල පිහිටුවීම සඳහා ද ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ වෘත්තිකයින්, නිෂ්පාදකයින්, සැපයුම්කරුවන්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ ශිල්පීන්ගේ දියුණුව සහ සුබසාධනය සඳහා විධි විධාන සැලසීම පිණිස ද, ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට අදාල ආරවුල් නිරවුල් කිරීම සහ ශ්‍රි ලංකා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය තුළ මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ද විධි විධාන සලසා ඇත.

මෙම පනතෙහි සඳහන් පරමාර්ථ හා කාර්යයන් දැනට ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනු ලැබේ.

දැක්ම

ගෝලීය ප්‍රමිතීන් හා සම වන විශ්වසනීය හා කාර්යක්ෂම ශ්‍රි ලාංකීය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයක්

මෙහෙවර

ජාතික ඉදිකිරීම් ප්‍රතිපත්තියක් තුළින් ක්‍රියාශීලි වෘත්තීයමය කර්මාන්ත සේවාවන් සහතික කිරීම මගින්  ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට ක්‍රමෝපාය නායකත්වයක් ලබා දීම සහ නිසි නියාමනය, ධාරිතා වර්ධනය, සංවර්ධනය හා ගුණාත්මක ප්‍රමිතීන් ප්‍රවර්ධනය මගින් දේශීය හා ගෝලීය අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලන තිරසාර ජාතික සංවර්ධනයක් උදා කිරීම

The Main areas of activities

  • The Main areas of activities of CIDA are  Recommend strategies for the development of the Construction Industry and assist in their implementation.
  • Regulate registration and grading of Construction Contractors. Promote professionalism of consultants and coordinate activities of professional bodies and assist in the formation of similar bodies in the Construction Industry.
  • Promote /Facilitate export of construction industrial services by undertaking overseas contracts. Provide advisory services to the Construction Industry.
  • Review human resource requirements of the industry and assist in the provision of training facilities. Promote the advancement of the skills and expertise of personnel and professional bodies in the Construction Industry.
  • Promote /Undertake research on matters related to the Construction Industry.
  • Promote Quality Assurance and productivity  in the Construction Industry.
  • Promote and grant assistance to the development of industries related to the Construction Industry.
  • Undertake or assist any other activity for the promotion of the Construction Industry.and global requirements for sustainable national development.

ලිපිනය

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය
” සව්සිරිපාය ”
123, විජේරාම මාවත කොළඔ 07. ශ්‍රී ලංකාව.
94-11-2699801 (Hot Line)
94-11-2699738
cida@sltnet.lk
 http://www.cida.lk

 

සමාජ ජාල සබඳතා-

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

ස්ථානීය පිහිටීම

Pin It on Pinterest