“ඔබට ගෙයක් – රටට හෙටක් ‘‘ නිවාස වැඩසටහන

ශ‍්‍රී  ලංකාවේ සෑම පවුලකටම සුවපහසු නිවහනක ජිවත් වීමට ඉඩ සලසා දීම තුළින් ඵලදායි පුද්ගලයින් හා  සතුටින් ජිවත් වන පවුලක් නිර්මාණය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් ‘‘ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක්”නිවාස වැඩසටහන ක‍්‍රියාවට නැංවේ.

මෙම වැඩසටහනෙහි පළමු අදියර යටතේ සෑම ග‍්‍රාම නිළධාරී වසමකටම තාවකාලික නිවසක පදිංචි අඩු ආදායම්ලාභී පවුලක් බැගින් ප‍්‍රමුඛතාවය අනුව තෝරාගෙන, තෝරාගත් සෑම ප‍්‍රතිලාභී පවුලක්  සඳහාම රු. ලක්ෂ 6 ක උපරිමයකට යටත්ව ආධාර මුදලක්  ඉදිකිරීම් ප‍්‍රගතිය මත පදනම්ව  අදියර 5 කින් ලබා දීම සිදු කෙරිනි. 

‘‘ඔබට ගෙයක් – රටට හෙටක්” නිවාස වැඩසටහනෙහි සමස්ථ ඉලක්කය නිවාස ඒකක 14022 කි. 2020 වර්ෂය තුල නිවාස 9972 ක ඉදිකිරීම ආරම්භ වූ අතර නිවාස 4027 ක ඉදිකිරීම් අවසන් කෙරිනි.මෙම වැඩසටහන ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා දීප ව්‍යාප්ත ක‍්‍රියාත්මක කරනු ඇත.