‘‘ඔබට ගෙයක් – රටට හෙටක් ‘‘ නිවාස වැඩසටහන

ශ‍්‍රී ලංකාවේ සෑම පවුලකටම සුවපහසු නිවහනක ජීවත් වීමට ඉඩ සලසා දීම තුළින් ඵලදායී පුද්ගලයින් හා සතුටින් ජීවත් වන පවුලක් නිර්මාණය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් ”ඔබට ගෙයක්-රටට හෙටක්” නිවාස වැඩසටහන ක‍්‍රියාවට නැංවේ.

මෙම වැඩසටහන යටතේ තාවකාලික නිවසක පදිංචි අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා, එක් ප‍්‍රතිලාභී පවුලකට රු.ලක්ෂ 6 ක උපරිමයට යටත්ව ආධාර මුදලක් ඉදිකිරීමේ ප‍්‍රගතිය මත පදනම්ව ලබාදීම සිදු කෙරේ. තවද දීප ව්‍යාප්තව ක‍්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම වැඩසටහන මඟින් නිවාස අවශ්‍යතාවය පවතින ග‍්‍රාම නිලධාරි වසම් හා තාවකාලික නිවාස වැඩිවශයෙන් පවතින දිස්ත‍්‍රික්ක සඳහා ප‍්‍රමුඛත්වය ලබා දීම සිදු කෙරේ.

මෙම වැඩසටහනේ වාර්ෂික ඉලක්කය නිවාස 14,022 කි. 2020 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද නිවාස 9,972 න් නිවාස සියල්ලම මේ වන විට අවසන් කර ඇත. 2021 මුදල් අනුමත කරන ලද නිවාස 12,231න් 4,078 ක ඉදිකිරීම් අවසන් කර ඇත.