ඕෂන් විව් සංවර්ධන පුද්ගලික සමාගම

 හැදින්වීම

දිවංගත ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ඉදිකළ බම්බලපිටියේ පිහිටි ටවර් ගොඩනැගිල්ල‍ පසුකාලීනව ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් කැබිනට් පත්‍රිකා අංක 94/340/006 ට අනුව 1994.02.17 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි 1982 අංක 17 දරණ සමාගම් පනත යටතේ පුද්ගලික සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කර ඇත. (ලියාපදිංචි අංක. PV 17667). පසුකාලීනව එය 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනතට අනුව පිහිටුවා ඇත.

මෙම සමාගමෙහි කොටස් හිමිකාරීත්වය ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හා නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත ලබා දී ඇත.

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ සංවර්ධන වෙළඳපොල තුළ රජයට අනුබද්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දේපළ සංවර්ධන සමාගම  බවට පත්වී ම

මෙහෙවර

ගණුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා මත පදනම්ව අංග සම්පූර්ණ පහසුකම්වලින් සමන්විත, තනි නිවාස එක්ව මෙන්ම සහාධිපත්‍ය නිවාස දේපළ ද, දැරිය හැකි මිලකට සපයා දෙමින් දේශීය දේපළ සංවර්ධන වෙළඳපළට සහාය වීම

ලිපිනය

 ඕෂන් විව් සංවර්ධන පුද්ගලික සමාගම

ඕෂන් ටවර් ගොඩනැගිල්ල, 251/2 දුම්රියපොල පාර, කොළඔ-04
ශ්‍රී ලංකාව.
94-11-2556583
94-11-2598317
info@ovdc.lk 
 http://www.ovdc.lk

Social Chanel –

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

 

Location