ඕෂන් වීව් සංවර්ධන පුද්ගලික සමාගම

ඕෂන් වීව් ඩිවෙලොප්මන්ට් පුද්ගලික සමාගම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙහි කොටස් ප්‍රාග්ධනයෙන් සමන්විතව 1994 වර්ෂයේ ජුලි 13 වන දින 1982/17 දරණ පනතින් සංස්ථාපනය කරන ලදුව පසුව 2007/7 දරන නව සමාගම් පනත යටතේ ලි.ප.අංක – පීවී 17667 මගින් නැවත ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කර ඇත.

රාජ්‍ය සමාගමක් ලෙස දේපල සංවර්ධනය හා දේපල කළමණාකරනයෙහි විශිෂ්ඨත්වයට පත්, රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස විශ්වාසනීය, පුද්ගලික සමාගමක් ලෙස කාර්යක්ෂමතාවය පදනම් කොටගෙන පාරිභෝගිකයා වෙත කඩිනම්, තත්වයෙන් උසස්, ප්‍රමිතියානුකූල සේවාවක් සැපයීම හා පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන පරිදි තනි නිවාස මෙන්ම නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදිකොට වෙළෙදපල තරගකාරීත්වය මත පදනම් වූ හා සාධාරණ මිලකට අලෙවි කිරීම සිදු කිරීම මෙම ආයතනය මඟින් සිදු කරනු ලැබේ.

ලිපිනය 

ඕෂන් වීව් සංවර්ධන පුද්ගලික සමාගම
25 1/2  “ටවර් බිල්ඩින්” ,
බම්බලපිටිය,
කොළඹ 04,
ශ්‍රී ලංකාව.
(94)-1120580340, (94)-112556583,
(94)-11-2507495
ovdc123@sltnet.lk