කාර්යයන්

නිවාස ක්ෂේත්‍රය

  1. අඩු ආදායම්ලාභීන් සහ විශේෂ ප්‍රජා කණ්ඩායම්ද ඇතුලුව මහජනතාවගේ නිවාස අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා  නිවාස යෝජනා ක්‍රම සහ නිවාස මූල්‍යාධාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  2. පරිසර හිතකාමී ලෙස වියදමට සරිලන ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙන නිවාස තැනීමේ තාක්ෂණ ක්‍රම පිළිබඳව ග්‍රාමීය ජනතාවට මඟපෙන්වීම.
  3. නිවාස විෂයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය

  1. ඉදිකිරීම් විෂයට අදාළ ප්‍රගතීන්, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසු විපරම හා ඇගයීම.
  2. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට උපදේශක හා නියාමන සේවා සැපයීම සහ බර ඉදිකිරීම් උපකරණ ක්‍රියාත්මක කරවීම හා නඩත්තුව පිළිබඳ පුහුණව.
  3. අදාල නීති රීති හා ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු නියාමනය, ලියාපදිංචි කිරීම, විධිමත් කිරීම හා ප්‍රමිතිකරණය.

ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රය

  1. රාජ්‍ය ආයතන සඳහා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු සේවා සැපයීම.
  2. රජයේ නිල නිවාස සහ අනෙකුත් ගොඩනැගිලි සඳහා ප්‍රමිති හා ප්‍රතිමාන නියම කිරීම.

පොදු පහසුකම් ක්ෂේත්‍රය

  1. සහාධිපත්‍ය දේපළ කළමනාකරණ හා නියාමන කටයුතු
  2. මහජන සහාධිපත්‍ය දේපළ ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීම සහ කාර්යක්ෂම සහ කඩිනම් ලෙස නිවාසවල අයිතිය පැවරීම.

Pin It on Pinterest