නවතම

කොව්ඩ් වසංගතය හා ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටවූ නිවාස ආධාර හා ණය ව්‍යාපෘති යළි ඇරැඹෙයි

  • කොව්ඩ් වසංගතය හා ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටවූ නිවාස ආධාර හා ණය ව්‍යාපෘති යළි ඇරැඹෙයි….
  • ඉදිරි වාරික ප්‍රතිලාහීන්ට ලබා දීම සදහා නිවාස ආධාර සතියක්…
  • ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවක සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 300 ක තැන්පතුවක්….

කොව්ඩ් වසංගතය හා ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටවූ නිවාස ණය හා ආධාර ලබා දීම යළි ඇරැඹෙයි. දිවයින පුරා ණය හා ආධාර ඉදිරි වාරික ප්‍රතිලාභීන් වෙත ලබා දීම සඳහා නිවාස සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

ඒ අනුව පෙබරවාරී මස 15 වැනි දා සිට 22 වැනිදා දක්වා වන සතියක කාලය තුළ මෙම ණය හා ආධාර වැඩසටහන් වල ඉදිරි වාරික ප්‍රතිලාභීන් වෙත ලබා දී අවසන් කිරීමට වහා පියවර ගන්නැයි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා බලධාරීන්ට උපදෙස් දෙයි.

බත්තරමුල්ලේදී පසුගිය සිකුරාදා (10) දින පැවැති ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවන්ගේ හමුවකදී මෙම තීරණයට එළැඹින.