සීමාසහිත ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව

 හැදීන්වීම

අංක33 දරණ 1970 ශ්‍රි ලංකා රාජ්‍ය වෙළඳ සංස්ථා පනත යටතේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව 1971 වර්ෂයේ දී ස්ථාපිත කරන ලදී. අනතුරුව 1987 අංක 23 දරණ “රාජ්‍ය  සංස්ථා හෝ රජය සතු ව්‍යාපාර ආයතන පොදු සමාගම් බවට පත් කිරීමේ පනත” යටතේ 1992 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මසදී සමාගම් පනත මගින් සීමිත වගකීම් සහිත පොදු සමාගමක් බවට සංස්ථාව පරිවර්තනය කරන ලදී.

දැක්ම

නිවාස හා යටිතල පහසුකම් සැපයීමේ ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ උපකරණ සැපයීමේ ප්‍රමුඛයා වීම හා රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස සමාජ වගකීම ඉටු කරමින් ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාව තුළ උපරිම විශ්වාසනීයත්වයක් ගොඩනැගීම

මෙහෙවර

ප්‍රමිතිගත ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ  ඉදිකිරීම් උපකරණ තරඟකාරී මිලකට දිවයින පුරා සැපයීම

ආයතනයේ අරමුණු

  1. To assess the requirements of building materials on the basis of the building and construction programmes of the government and the private sector
  2. . To identify the sources of the supply of building materials and to ensure continuous supply of building materials to the public and private sectors.
  3. To give such assistance as may be necessary to small producers of building materials such as lime, sand, cabook, timber, bricks, etc.
  4. To purchase machinery and equipment necessary for the building construction industry.
  5. To undertake wholesaling and retailing of building materials throughout the island.
  6. To act as distributing and purchasing agent for all public sector organizations
  7. To establish a research division and undertake research work for purpose of achieving the above objectives

 

ලිපිනය

සීමාසහිත ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව
486 හ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ
ශ්‍රී ලංකාව.ස්ථානීය පිහිටිම

Pin It on Pinterest