සීමාසහිත ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව

 හැදීන්වීම

අංක33 දරණ 1970 ශ්‍රි ලංකා රාජ්‍ය වෙළඳ සංස්ථා පනත යටතේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව 1971 වර්ෂයේ දී ස්ථාපිත කරන ලදී. අනතුරුව 1987 අංක 23 දරණ “රාජ්‍ය  සංස්ථා හෝ රජය සතු ව්‍යාපාර ආයතන පොදු සමාගම් බවට පත් කිරීමේ පනත” යටතේ 1992 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මසදී සමාගම් පනත මගින් සීමිත වගකීම් සහිත පොදු සමාගමක් බවට සංස්ථාව පරිවර්තනය කරන ලදී.

දැක්ම

නිවාස හා යටිතල පහසුකම් සැපයීමේ ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ උපකරණ සැපයීමේ ප්‍රමුඛයා වීම හා රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස සමාජ වගකීම ඉටු කරමින් ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාව තුළ උපරිම විශ්වාසනීයත්වයක් ගොඩනැගීම

මෙහෙවර

ප්‍රමිතිගත ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ  ඉදිකිරීම් උපකරණ තරඟකාරී මිලකට දිවයින පුරා සැපයීම

ආයතනයේ අරමුණු

  • රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් වැඩසටහන් පදනම් කරගෙන ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යවල අවශ්‍යතා තක්සේරු කිරීම
  • ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සැපයීමේ මුලාශ්‍ර හඳුනා ගැනීම සහ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයට අඛණ්ඩව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සැපයීම සහතික කිරීම.
  • හුණු, වැලි, කැබක්, දැව, ගඩොල් වැනි ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය නිපදවන කුඩා නිෂ්පාදකයින් සදහා අවශ්‍ය විය හැකි ආධාර ලබා දීම
  • ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ හා උපකරණ මිලදී ගැනීම
  • දිවයින පුරා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය තොග වශයෙන් විකිණීම හා සිල්ලර වෙළඳාම සිදු කිරීම
  • සියලුම රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සඳහා බෙදා හැරීමේ සහ මිලදී ගැනීමේ නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කිරීම
  • ඉහත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පර්යේෂණ අංශයක් ස්ථාපිත කිරීම සහ පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කිරීම

ලිපිනය

සීමාසහිත ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව
486 හ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ
ශ්‍රී ලංකාව.ස්ථානීය පිහිටිම