ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

 

හැදින්වීම

1849 වර්ෂයේ දී රජයේ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව ලෙසින් ආරම්භ වූ ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, 1969 දී ‘ඒ’ කාණ්ඩයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙසින් ස්ථාපනය කරනු ලැබූ අතර, රජයේ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව අහෝසි කිරීමෙන් අනතුරුව රජයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු ක්ෂේත්‍රයේ එකම අධිකාරී ආයතනය සහ උපදේශක ආයතනය ලෙස සලකනු ලැබේ.

දැක්ම

ජනතාවට විශිෂ්ඨ සේවාවක් ලබාදීම පිණිස සුර‍‍‍‍‍‍‍‍‍ක්‍ෂිතවූද,පිරිමැසුම්දායකවූද, තිරසාර හා විශිෂ්ඨ ලෙස නිමවූ ගොඩනැගිලි පරිසරයක් රාජ්‍ය අංශ ආයතනවලට ලබා දෙමින් ගොඩනැගිලි තාක්‍ෂණයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්වීම

මෙහෙවර

තාක්‍ෂණික වගකීම, ගුණාත්මකභාවය, පිරිමැසුම්දායක බව, අපේක්‍ෂිත ගුණාංග හා තිරසාරබව සාක්‍ෂාත් කරමින් තම සේවාදායකයින් පූර්ණ තෘප්තියට පත්කිරීම උදෙසා විවිධ වෘත්තීන්හි නිපුණ එසේම, තත් කාර්යයන් සඳහා ඇපකැප වූ වෘත්තිකයන් පිරිසක් විසින් වාස්තු විද්‍යාත්මක සහ ඉංජිනේරුමය නිර්මාණ ද, ඉදිකිරීම්, නඩත්තු කිරීම්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ තාක්‍ෂණික උපදෙස් සැපයීම මගින් රාජ්‍ය අංශයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කාර්යයන් වැඩි දියුණු කිරීම වස් විශිෂ්ඨ සේවාවක් සැපයීම

දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීම්

  • රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතනවල වැය ශීර්ෂ තුළ ලබා දී ඇති මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන අනුව ගොඩනැගිලිවල ඇස්තමේන්තු, ඉදිකිරීම් සැලසුම් සහ ඊට සම්බන්ධ පහසුකම් සැලසුම් කිරීම.
  • ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂ තුළ ලබා දී ඇති මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන අනුව ගොඩනැගිලිවල ඇස්තමේන්තු, ඉදිකිරීම් සැලසුම් සහ ඊට සම්බන්ධ පහසුකම් සැලසුම් කිරීම.
  • ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් රජයේ ආයතන වෙත උපදේශක සේවා සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා ලබාදීම.
  • රජයේ ගොඩනැගිලිවල සිදුකෙරෙන නඩත්තු, අමතර කොටස් එකතු කිරීම් සහ වැඩිදියුණු කිරීම්.
  • රජයේ රෝහල්වල මළාපවාහන පද්ධති නඩත්තුව හා මෙහෙයුම් කටයුතු සහ ඒවා නියමාකාරයෙන් ක්‍රියාකරන බව සහතික කරගැනීම.
  • රජයේ නිවාස නඩත්තුව සහ පවත්වාගෙන යාම.
  • දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන සියලුම ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා තාක්ෂණික වගවීම සහතික කිරීම.
  • විදේශ දූත මණ්ඩල ව්‍යාපෘති සඳහා ඉංජිනේරුමය දායකත්වය ලබාදීම.

ලිපිනය

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව
2වන මහල,
“සෙත්සිරිපාය”
බත්තරමුල්ල,
Sri Lanka.
+94 11 2862917 / 2862921 / 2862922 / 2889456
94-11-
 info@buildingsdept.gov.lk
 http://www.buildingsdept.gov.lk

සමාජ ජාල සබඳතා –

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

පිහිට සිතියම