ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

1849 වර්ෂයේදී රජයේ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව ලෙසින් ආරම්භ වු ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව 1969 දී “ ඒ ” කාණ්ඩයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස ස්ථාපනය කරනු ලැබු අතර රජයේ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව අහෝසි කිරීමෙන් අනතුරුව රජයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ එකම අධිකාරි ආයතනය සහ උපදේශක ආයතනය ලෙස සළකනු ලැබේ.

ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාල 07 ක් මඟින් දිවයින පුරා වාස්තු විද්‍යාත්මක සහ ඉංජිනේරුමය නිර්මාණ, ඉදිකිරීම්, නඩත්තු කිරීම්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණික උපදෙස් සැපයීම මඟින් රාජ්‍ය අංශයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වස් විශිෂ්ඨ සේවාවක් සපයනු ලැබේ.

මෙම ආයතනය ෂීධ 9001/2008 තත්ත්ව සහතිකයෙන් පිදුම් ලබා ඇත.

ලිපිනය 

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව
දෙවන මහල, “සෙත්සිරිපාය”
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.
+94 11 2862917 / 2862921 / 2862922 / 2889456
(94)-11-2864771
info@buildingsdept.gov.lk
 https://www.buildings.gov.lk/