ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

හැදින්වීම

හැත්තෑව දශකයේ අගභාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස ප්‍රශ්නය ඉතාමත් උග්‍ර තත්ත්වයකට පත් වී තිබිණි. එවකට පැවති රජයේ ප්‍රධාන වැඩසටහනක් වශයෙන් නිවාස ලක්ෂයේ වැඩසටහන හඳුන්වාදෙන ලදි. මෙම වැඩසටහන කාර්යක්ෂමව සහ කඩිනමින් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් ආයතනයක් අවශ්‍ය විය. ඒ සඳහා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 1979 අංක 17 දරණ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරී පනත මගින් ස්ථාපිත කරන ලදි. වර්තමාන නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය යටතේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය  දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක කාර්යාල 25ක් පිහිටුවා ඇති අතර, කොළඹ නගරයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ උප කාර්යාල 02 ක් පිහිටුවා ඇත.

 

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පවුලකටම මූලික පහසුකම් සහිත සුරක්ෂිත නිවසක් හිමිකර දීම.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ විශේෂයෙන්ම නිවසක් සතු කරගැනීමට මාර්ගයක් නොමැති අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල නිවාස අවශ්‍යතා ඉටුකරගැනීම සඳහා ජාතික වශයෙන් උනන්දු කරවීම, ඉඩ පහසුකම් සැලසීම සහ සම්බන්ධීකරනය කිරීම, එමගින් ඔවුන්ගේ සමාජ පැවැත්ම යහපත් කරලීම හා ආර්ථික සමෘද්ධිය ලඟාකරදීම සඳහා කටයුතු කිරීම.

අරමුණු

  • මහල් නිවාස, නිවාස හෝ වෙනත් වාසස්ථාන හෝ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිමෙහිලා සෘජුවම නියුක්තවීම.
  • නිවාස හිඟය අඩුකිරිම පිණිස, නිවාස සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම පිහිටුවීමට සැලසුම් සකස් කිරීම.
  • මුඩුක්කු හා පැල්පත් සහිත ප්‍රදේශවලින් එම මුඩුක්කු සහ පැල්පත් ඉවත්කිරිමේ සහ ඒ ප්‍රදේශ ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරිමේ කටයුතු සැලස්වීම.
  • නිවාස සංවර්ධනයට රුකුල් දීම.
  • අධිකාරියේ අරමුණු අතුරෙන් කිසිවක් ක්‍රියාවේ යෙදවීම සඳහා, ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම හෝ ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීම
  • නිවාස සංවර්ධනය සඳහා යම් තැනැත්තෙකුට ඉඩම් ලබාදීම
  • අධිකාරියේ අරමුණු අතරින් කිසිවකට සමානවන යම් ක්‍රියාකාරකමකට නියුක්ත තැනැත්තෙකුට මුදල් හෝ වෙනත් පහසුකම් සැපයීම.
  • නිවාස සංවර්ධනයෙහි සියළු අංශවලට අදාලවන ක්‍රියාකාරකම්වල නිරතවීම. ඒවාට අනුබලදීම සහා ඒ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරිම
  • ඉහත දැක්වෙන අරමුණු සියල්ල හෝ ඉන් කිසිවක් ඉටුකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි හෝ නිරතවිය හැකි වෙනත් සියළු ක්‍රියා කිරිම.

 

ලිපිනය

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත,
තැ. පෙ. 1826 , කොළඹ 02,
ශ්‍රී ලංකාව.
(94)-11-2431932, 2431722,  2431707, 2421748
(94)-11-2449622
info@nhda.lk
 http://www.nhda.lk

සමාජ ජාල සබඳතා –

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

 

ස්ථානීය සිතියම