ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

1979 අංක 17 දරණ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරී පනත මඟින් ස්ථාපිත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ”සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය යථාර්ථයක් බවට පත්කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන සෑම පුරවැසියකුම සුවපහසු නිවසක සතුටින් ජීවත්වීම තහවුරු කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම,උනන්දු කරලීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සිදුකරනු ලබයි.අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල නිවාස අවශ්‍යතාවය ඉටුකිරීමට “ ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක් ” වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු කර ඇති අතර මධ්‍ය ආදායම්ලාභීන් සඳහා දැරිය හැකි මිලකට නිවසක් ලබාදීම සඳහ සියපත/සපිරි මහල් නිවාස වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවන ලදී. 2164 ක් පමණ වන අනුමත කාර්යය මණ්ඩලයක් සහිත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවාවන් 2000ක් පමණ වූ සත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයක් සමඟින් එහි කටයුතු කොළඹ-02 පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලය හා දිස්ත්‍රික් 25ම ආවරණය වන පරිදි ස්ථාපිත දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 25ක් හා කොළඹ නගර කාර්යාල 2කට අමතරව තවත් උප කාර්යාල 8ක් මඟින් එහි සේවාවන් ජනතාවට වඩාත් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි වන පරිදි විමධ්‍යගත කර ඇත.

 

ලිපිනය 

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත,
තැ.පෙ. 1826,
කොළඹ 02,
ශ්‍රී ලංකාව.
  (94)-11-2431932, 2431722,
(94)-11-2449622
info@nhda.lk
 http://www.nhda.lk