ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය

ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය (NEMO)  රජයේ ආයතනවලට උපකරණ හා යන්ත්‍රෝපකරණ සැපයීම  සඳහා 1992 වර්ෂයේදී  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ ආරම්භ කරන ලදී. 2011 වර්ෂයේදී  ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය (NEMO)   උපකරණ හා යන්ත්‍රෝපකරණ අංශය ලෙස ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව (SEC) යටතට ගෙන එන ලදී. 2016 ජනවාරි මාසයේදී ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය යළිත් වරක් කැබිනට් අනුමැතියෙන් තනි ආයතනයක් බවට පත්විය.

ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය වනජීවී, සත්ව විද්‍යා, වාරිමාර්ග, වෙරළ සංරක්ෂණ හා දුම්රිය යන දෙපාර්තමේන්තු විසින් ප්‍රදානය කරන ලද විශේෂිත කොන්ත්‍රාත්තු සමඟ ක්‍රමයෙන් ඉදිරියට යමින් සිටී. මෙම ආයතනයෙහි කාර්ය මණ්ඩලය මුද්‍රණ වෘත්තිකයන්, පුහුණු ශ්‍රමිකයන් සහ කම්කරුවන් ඇතුළු සේවකයින්ගෙන් සමන්විත වේ. තවද, ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය මගින්  රටේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක සඳහා පහසුකම් සපයන බර යන්ත්‍රෝපකරණ සමූහයක්, දිවයින පුරා පිහිටි ඩිපෝ පද්ධතියක් සහ දිවයිනේ සියලුම පළාත්වල අංගසම්පූර්ණ යාන්ත්‍රික වැඩමුළු ඇත.