තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිය

2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ප්‍රකාරව ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නම් කරන ලද නිලධාරියා සහ තොරතුරු නිලධාරීන් පිළිබඳ තොරතුරු සහ අනුබද්ධ ආයතනවල නම් කරන ලද නිලධාරියා සහ තොරතුරු නිලධාරීන් පිළිබඳ තොරතුරු

  නම් කරන ලද නිලධාරී
 

ඉංජි. කීර්ති රංජිත් අබේසිරිවර්ධන – රාජ්‍ය ලේකම්
ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

2 වන මහල ,“සෙත්සිරිපාය” ,බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
 (+94) 11-2862225
 (+94) 11- 2864765
 secretary@houseconmin.gov.lk
     
         
  තොරතුරු නිලධාරීන්
 

ඉංජි. අයි. කුගන් මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ  (ඉංජිනේරු  සේවා)
 (+94) 11-2882423 
 (+94) 11- 2862583
 adeng@houseconmin.gov.lk

එච්.ඩී.ඒ. විමර්ෂනි මෙය  සහකාර ලේකම්  (පාලන)
 (+94) 11-2867940
 (+94) 11- 2864768
 asadmin@houseconmin.gov.lk

     

තොරතුරු ඉල්ලීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ

තොරතුරු සැපයීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය පනතේ 23 සිට 29 දක්වා වගන්තිවල විස්තර කර ඇති අතර තොරතුරු ඉල්ලීම අයදුම්පත හරහා ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

තොරතුරු යෙදුම් වෙනත් බාගැනීම් සදහා කරුණාකර පිවිසෙන්න – https://www.rti.gov.lk/rti-forms

(තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ සියලු තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු දැන ගැනීමේ කොමිසමේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය)

අමාත්‍යාංශයේ  ආයතන යටතේ ඇති  තොරතුරු නිලධාරීන්

 

ආයතනය

ආයතනය ප්‍රධානියාගේ නම සහ දුරකථන අංකය

ආයතන ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

එම්.එච්.එම්.ඉස්මයිල් මයා (අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්) 0112862588

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, දෙවන මහල, සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල 0112862922, 0112862921

කේ.ජී. සන්ධ්‍යා කුමුදුනි මිය (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්) 0112863644

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, දෙවන මහල, සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල 0112862922, 0112862921

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

රේණුක පෙරේරා මයා (සභාපති) 0112446180

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රීමත් චිතම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් මාවත, කොළඹ 02.

0112431707, 0112421748, 0112431722

ලලිත් එදීරිසිංහ මයා

(වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරී)

0112422893

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රීමත් චිතම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් මාවත, කොළඹ 02. 0112431707, 0112421748, 0112431722

 

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

0112864787

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය, අංක 123, “සව්සිරිපාය”, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07

0112686092, 0112699801

එච්. කේ. බාලචන්ද්‍ර මයා (අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)0112696070

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය, අංක 123, “සව්සිරිපාය”, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07

07070112686092, 0112699801

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව

ලියනල් සුභසිංහ මයා (සභාපති) 0112387909

 

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව, අංක 541, ශ්‍රී සංඝ රාජ මාවත, කොළඹ 12

0112326701, 0112326702

ඕෂන් වීව් ඩිවලොප්මන්ට් පුද්ගලික සමාගම

රේනුක පෙරේරා මයා ,

සභාපති

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය(වැඩබලන සභාපති)

0112446180

 

ඕෂන් වීව් ඩිවලොප්මන්ට් පුද්ගලික සමාගම, අංක 25, ටවර් ගොඩනැගිල්ල, ස්ටේෂන් පාර, කොළඹ 04

0112598317, 0112556583

කේ. ජයසිංහ මයා (නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – පාලන)  0112507496

 

ඕෂන් වීව් ඩිවලොප්මන්ට් පුද්ගලික සමාගම, අංක 25, ටවර් ගොඩනැගිල්ල, ස්ටේෂන් පාර, කොළඹ 04

0112598317, 0112556583

ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය

ඉංජි.පී. අමරසූරිය මයා , වැඩබලන අතිරේක ලේකම් (ඉදිකිරීම්), ග්‍රාමීය නිවාස, ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය (වැඩබලන සභාපති)

0112867956

 

ජාතික  යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය, තීම් පාර්ක් ගොඩනැගිල්ල,මීගමුව පාර , පෑලියගොඩ  

0113196998

කේ. ඒ. ශාන්ත කුමාර මයා  (සාමාන්‍යාධිකාරී) 0113196430

ජාතික  යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය, තීම් පාර්ක් ගොඩනැගිල්ල,මීගමුව පාර , පෑලියගොඩ  

0113196998 

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව

ඉංජි.පී. අමරසූරිය මයා , වැඩබලන අතිරේක ලේකම් (ඉදිකිරීම්), ග්‍රාමීය නිවාස, ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය (වැඩබලන සභාපති)

0112867956

ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව, අංක 130, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී. රාමනායක මාවත, කොළඹ 02.

0112430061-65, 0112421265

ඩී. ටී. රාජසේකරන් මයා  (සාමාන්‍යාධිකාරී) 0112434691

ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව, අංක 130, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී. රාමනායක මාවත, කොළඹ 02.

0112430061-65, 0112421265

 

රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව

කේ.පී වතුගේ මයා  (අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්) 0112572981

 

රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව, කොලොන්නාව පාර, කොලොන්නාව

0112572351, 0112572352

ඒ. විජේසිංහ මයා  (අධ්‍යක්ෂ (වැඩ බලන)) 0112532259

 

රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව, කොලොන්නාව පාර, කොලොන්නාව

0112572351, 0112572352