දැක්ම හා මෙහෙවර

දැක්ම

සැමට නිවාස හා තිරසර ඉදිකිරීම්

මෙහෙවර

ග‍්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප‍්‍රවර්ධන යන අංශවලට ජාතික නායකත්වය සැපයීම ග‍්‍රාමීය නිවාස සහ  ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්තයන් නියාමනය කිරීම, මූල්‍යකරණය, පහසුකම් සැපයීම සහ උපදේශනය තුලින් ජාතික නිවාස වැඩසටහනට සහාය වීම,  මූල්‍ය, තාක්ෂණික, උපදේශන, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ ද්‍රව්‍ය අංශයන්ගෙන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට සහාය වීම,  සහ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ඉදිකිරීම් සේවා, අවකාශය හා ගොඩනැගිලි නඩත්තු සේවා සැපයීම  මෙම අමාත්‍යංශයේ මෙහෙවර වේ .