නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

හැදින්වීම

2008 අංක 36 දරණ නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත අනුව පිහිටුවන ලද මෙම අධිකාරිය විසින් තිරසර නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයක් ඇතිවන බවට සහතික වීම පිණිස දැනට පවතින නිවාස ඒකක වැඩි දියුණු කිරීම මගින් හෝ වඩාත් යහපත් නිවාස පහසුකම් හා අවම නාගරික පහසුකම් සඳහා ප්‍රවේශය සැලසීම මගින් සේවා පහසුකම් අඩු නාගරික ජනාවාසවල වෙසෙන ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම සඳහා කටයුතු කරනු ලබයි.

දැක්ම

තිරසර නාගරික ජනාවාස තුළ සාඩම්බර ජීවිතයක් සහතික කිරීම

මෙහෙවර

සාකල්‍ය  නාගරික සංවර්ධන සැලැස්මකට අනුගතව ඌන පහසුකම් සහිත නාගරික ජනාවාසවල වැසියන්ගේ නිවාස ගැටළුවට විසඳුම් ලබා දීම හා ඒ හා සමගාමීව ඔවුන් සමාජ, ආර්ථික හා සංස්කෘතික වශයෙන් බලගැන්වීම

 

පනත් හා කෙටුම්පත නාගරික ජනාවාස සංවර්ධණ අධිකාරිය පිහිටුවීමේ පනත

ලිපිනය

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
9මහල
“සෙත්සිරිපාය”
බත්තරමුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව.
(+94) 11-2 884131
(+94) 11-
chairman@usda.gov.lk 

සමජ ජාල සමබඳතා

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

 

ස්ථානීය පිහිටි සිතියම

Pin It on Pinterest