නවතම

නාගරික සංවර්ධන වැඩසටහන් හා නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන් කඩිනමින් අවසන් කරන ලෙසට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගෙන් නිළධාරීන්ට උපදෙස්

  • නාගරික සංවර්ධන වැඩසටහන් හා නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන් කඩිනමින් අවසන් කරන ලෙසට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගෙන් නිළධාරීන්ට උපදෙස්…
  • නව ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට පෙර දැනට ආරම්භ කර ඇති ව්‍යාපෘති අවසන් කරන්න..
  • රට මුහුණ දී තිබෙන අර්බුද තුළ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස කේෂ්ත්‍රය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ප්‍රායෝගික වැඩ පිළිවෙලක් සැකසීමටත් අවධානය..
  • සියක් නගර සංවර්ධන වැඩසටහන, ඔබට ගෙයක් – රටට හෙටක් නිවාස වැඩසටහන ලබන වසරටත් ක්‍රියාත්මකයි…

ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග