නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සබඳතා

නම තනතුර දුරකථන අංකය දිගුව ජංගම දුරකථන අකය
Hon.Indika Bandaranayaka Hon. Dy. Minister Housing & Construction 2882418 201 071-6936936
2871153
Mrs.H.L.K.Madugasge Pvt. Secretary 2887281 203 077-3651564
Mr. G.Rathnayake Co. Secretary 2882416 205 071-4538853
Mr.Samantha Bandaranayeka Co.Secretary 207
Mr. B.M.T.B. Nawarathna MediaSecretary 3356881 071-1114297
Mr. Ruwan Manamendra PRO 2882416 207 077-6968683

Pin It on Pinterest