පසුබිම

ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය අංක 2187/27 හා 2020/08/09 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය අනුව ස්ථාපිත කර ඇත. අමාත්‍යාංශයේ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන්, අංක 2188/43 හා 2020/08/13 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මඟින් ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමා පත් කර ඇත.

මෙම අමාත්‍යාංශය බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපාය පරිපාලන සංකීර්ණයේ දෙවන මහලේ ස්ථාපිත කර ඇත. 194 කට ආසන්න කාර්යය මණ්ඩලයකින් සමන්විත මෙම අමාත්‍යාංශය, අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ මඟපෙන්වීම හා අධික්ෂණය යටතේ නිවාස හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයන් තුළ කැපී පෙනෙන කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් පවතී.

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට අයත්වන රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රමාණය 8 ක් වේ. ඒ අතරට රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු 2 ක් හා රාජ්‍ය සංස්ථා/අධිකාරි වැනි ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන 6 ක් අන්තර්ගත ය. එම ආයතන සියල්ල පහත දැක්වේ.

  1. රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව
  2. ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව
  3. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
  4. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව
  5. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය
  6. ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය
  7. සීමාසහිත ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව
  8. ඕෂන් වීව් ඩිවලොප්මන්ට් (පුද්ග.) සමාගම

මෙම අමාත්‍යාංශය මඟින් මූලිකවම අඩු ආදායම්ලාභීන් සහ විශේෂිත ප්‍රජා කණ්ඩායම් ඇතුළුව මහජනතාවගේ නිවාස අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා  නිවාස යෝජනා ක්‍රම සහ නිවාස මූල්‍යාධාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, නිවාස තැනීමේ තාක්ෂණික ක්‍රම පිළිබඳ ග්‍රාමීය ජනතාවට මඟ පෙන්වීම, නිවාසකරණයට අදාල රාජ්‍ය  ප්‍රතිපත්තීන් සකස් කිරීම වැනි නිවාස ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය උදෙසා වන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ඉදිකිරීම්  හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්තයට උපදේශන සේවා සැපයීම, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු නියාමනය කිරීම හා රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ඉංජිනේරු සේවා සැපයීම වැනි ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමනයට අදාල වන මූලික වැඩසටහන්ද ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි

  • අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කරන ලද  අංක 2187/27 හා 2020/08/09 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය.
Sinhala   English   Tamil
  •   අමාත්‍යාංශය විෂය භාර අමාත්‍යවරයා පත් කරන ලද අංක 2188/43 හා 2020/08/13 දිනැති  අති විශේෂ  නිවේදනය
Sinhala   English   Tamil