පසුබිම

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය අංක 1933/13 හා 2015/09/21 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය අනුව ස්ථාපිත කර ඇත. අමාත්‍යාංශයේ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන්, අංක 1932/07 හා 2015/09/14 දිනැති ගැසටි නිවේදනය මඟින් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා පත් කර ඇති අතර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා කටයුතු කරනු ලබයි.

මීට පෙර මෙම අමාත්‍යාංශය නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය ලෙස පැවති අතර බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපාය පරිපාලන සංකීර්ණයේ දෙවන මහලේ ස්ථාපිත කර ඇත. 150කට ආසන්න කාර්යය මණ්ඩලයකින් සමන්විත මෙම අමාත්‍යාංශය, අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ මඟ පෙන්වීම හා අධික්ෂණය යටතේ නිවාස හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයන් තුළ කැපී පෙනෙන කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් පවතී.

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට අයත්වන රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රමාණය 10ක් වේ. ඒ අතරට රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු 2ක් හා රාජ්‍ය සංස්ථා/ අධිකාරි වැනි ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන 8ක් අන්තර්ගත ය. එම ආයතන සියල්ල පහත දැක්වේ.

  1. රජයේ කර්මාන්ත ශාලා දෙපාර්තමේන්තුව
  2. ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව
  3. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
  4. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
  5. සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය
  6. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව
  7. රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව
  8. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය
  9. ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය
  10. සීමාසහිත ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව

මෙම අමාත්‍යාංශය මඟින් මූලිකවම අඩු ආදායම්ලාභීන් සහ විශේෂිත ප්‍රජා කණ්ඩායම් ඇතුළුව මහජනතාවගේ නිවාස අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා  නිවාස යෝජනා ක්‍රම සහ නිවාස මූල්‍යාධාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, නිවාස තැනිමේ තාක්ෂණික ක්‍රම පිළිබඳ ග්‍රාමීය ජනතාවට මඟ පෙන්වීම, නිවාසකරණයට අදාල රාජ්‍ය  ප්‍රතිපත්තීන් සකස් කිරීම වැනි නිවාස ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය උදෙසා වන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට උපදේශන සේවා සැපයීම, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු නියාමනය කිරීම හා රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ඉංජිනේරු සේවා සැපයීම වැනි ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රාගමනයට අදාල වන මූලික වැඩසටහන්ද ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

 

 Sinhala   English   Tamil
Sinhala   English   Tamil

Pin It on Pinterest