ප්‍රධාන සබඳතා

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය – නිවාස හා ඉදිකිරීම් අංශය

2 වන මහල ,සෙත්සිරිපාය,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
බත්තරමුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව
secretary@houseconmin.gov.lkinfo@houseconmin.gov.lk
(+94)-11-2867954
(+94)-11-2867947

 

පණිවුඩ

  Contact Form
  1. Your Name (required)
  2. Email Address (required)
  3. Your Message

  * Required

  Pin It on Pinterest