ප්‍රධාන සබඳතා

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය – නිවාස හා ඉදිකිරීම් අංශය

2 වන මහල ,සෙත්සිරිපාය,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
බත්තරමුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව
secretary@houseconmin.gov.lk / info@houseconmin.gov.lk
(+94)-11-2867954
(+94)-11-2867947

 

පණිවුඩ
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.