ප්‍රධාන සම්බන්ධතා

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය
දෙවන මහල, “සෙත්සිරිපාය”,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.
info@houseconmin.gov.lk
(94)-11-2882412/2861587
(94)-11-286795


සෘජු සබඳතා

[contact-form-7 404 "Not Found"]


පිහිටි සිතියම

Pin It on Pinterest