ප්‍රධාන සම්බන්ධතා

ග්‍රාමීය නිවාස ඉදිකරිම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
දෙවන මහල, “සෙත්සිරිපාය”,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.
info@houseconmin.gov.lk
(94)-11-2882412
(94)-11-2867952


සෘජු සබඳතා


    පිහිටි සිතියම