ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

කුලි පදනම මත වාහන ලබා ගැනිම

කුලි පදනම මත වාහන ලබා ගැනිම  සිංහල English Tamil

 


INFORMATION GUIDE TO SUBMISSION OF EOI

Development of 14.5 Acre Land at Peliyagoda owned by State Engineering Corporation of Sri Lanka

 

 English
Extension of submission of EOI (Closing Date 19/10/2017.)  English