පුවත්පත් දැන්වීම් හා පුරප්පාඩු

ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදීකිීරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය – වැඩසටහන් සම්බන්ධිකරණ ඒකකය

මැදි ආදායම් හා යටතල පහසුකම් සංවර්ධනය සදහා වන කඩිනම් වැඩසටහන

පුරප්පාඩු

  1. වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂක
  2. නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක
  3. වැඩසටහන් ගණකාධිකාරි

 

 

Sinhala

Tamil

English 

පුවත්පත් දැන්වීම සංශෝධනය කිරීම

Sinhala

Tamil

English