මධ්‍යම ආදායම් නිවාස සදහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය

මැදි ආදායම්ලාභී රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් සඳහා මහල් නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය දිවයින පුරා ප‍්‍රධාන නගර, අධිවේගී මාර්ග වල පිවිසුම් දොරටු, ප‍්‍රධාන මාර්ග හා දුම්රිය ස්ථාන වලට ආසන්න උප නගර කේන්ද්‍රකොට ග‍්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරිම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටි ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ක‍්‍රියාත්මක වේ.  මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ විශේෂයෙන් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු මධ්‍යම ආදායම්ලාභීන්ට සියලූ පහසුකම් වලින් සපිරි මහල් නිවසක් සහනාදායී ණය පහසුකම් සමඟ ලබාදීමට අපේක්ෂිතය.

මේ සඳහා ඉඩම් රජය මඟින් ලබාදෙන අතර, යටිතල පහසුකම් නිවාස ව්‍යාපෘතිය දක්වා ලබාදීම එම සේවා සපයන රේඛීය අමාත්‍යාංශය හා ආයතන මඟින් සිදු කරයි.  මෙම නිවාස වැඩසටහන තුල නිවාස සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම හා අලෙවිය අදාල නිවාස ව්‍යාපෘතිය සඳහා මූල්‍ය ආයෝජනය සිදු කරන ආයෝජකයාගේ කාර්ය භාරය වන අතර, අධීක්ෂණය ග‍්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරිම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමඟ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සිදුකරනු ලබයි.  ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද සෑම නිවාස ව්‍යාපෘතියකින්ම ඉදිකරන නිවාස ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් 80% ක් මධ්‍ය ආදාම්ලාභීන් සඳහා වෙන් කෙරෙන අතර, (මේ වන විට ඉදිකිරීම් සිදුකර ඇති නිවාස ව්‍යාපෘතින්හි නිවාස රුපියල්මිලියන 5ක මුදලට ප‍්‍රතිලාභීන්ට ලබාදී ඇත) ඉතිරි 20% නිවාස ප‍්‍රමාණය වෙළෙඳපොල අවශ්‍යතාවය මත අලෙවි කිරීමට ආයෝජකයාට ඉඩ අවස්ථාව ලබාදී ඇත.

මෙම වැඩසටහන යටතේ මේ වන විට නිවාස ව්‍යාපෘති  4 ක ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඉන් ව්‍යාපෘති 2ක් ජනතා අයිතියට පත් කර ඇත.