මාණ්ඩලික සම්බන්ධතා

ලේකම් කාර්යාලය

නම

තනතුර

ස්ථාවර දුරකතන අංකය

යොමුව

ෆැක්ස්

ඉංජි. කීර්ති රංජිත් අබේසිරිවර්ධන මයා

රාජ්‍ය ලේකම්

011-2-862225

302

011-2-864765

 

සම්බන්ධීකරණ  ලේකම්

011-2-862225

318

011-2-864765

ලේකම් කාර්යාලය

 

011-2-862225

265

 

පාලන අංශය

නම

තනතුර

ස්ථාවර දුරකතන අංකය

යොමුව

ෆැක්ස්

පී. එදිරිසිංහ මිය

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

011-2-863906

303

011-2-864768

පුද්ගලික සහකාර

 

330

 

ඩි.ඩි. යු. එස්. ඩි අල්විස් මයා

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)

(වැ.බ)

 

307

011-2-867952

කේ. ජි. එස්. එල්. කුමාරි මිය

සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2-867937

324

 

එච්. ඩි. ඒ. විමර්ශනි මෙය

සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2-867940

323

 

ඩි. එම්. එස්. දිසානායක මිය

නීතී නිලධාරි

011-2-886772

333

 

වයි. කේ. එම්. ජයසුන්දර මිය

පරිපාලන නිලධාරි

011-2-882420

346

 

එච්. ඩබ්. එන්. පි. චන්ද්‍රෙස්න මිය

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි

011-2-867954

334

 

එච්. එස්. හෙට්ටිආරච්චි මෙය

තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරි

     

තාක්ෂණික අංශය

නම

තනතුර

ස්ථාවර දුරකතන අංකය

යොමුව

ෆැක්ස්

 

අතිරේක ලේකම් (තාක්ෂණික)

011-2-864787

305

011-2-862583

පුද්ගලික සහකාර

 

331

 

අර්. ජි. එස්. කේ. රාජපක්ෂ

අධ්‍යක්ෂ

(ඉංජිනේරු සේවා)

011-2-862537

311

011-2-862537

පි. අමරසූරිය

අධ්‍යක්ෂ

(ඉදිකිරීම්)

011-2-867956

309

011-2-867956

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉදිකිරීම් හා තාක්ෂණ)

     

අයි. කුහාන්

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු සේවා)

011-2-882423

325

 

ඉංජිනේරු සේවා ඒකකය

 

 

343

 

ඒකකය

 

011-3-883776

   

තාක්ෂණික ඒකකය

 

 

352

 

නිවාස අංශය

නම

තනතුර

ස්ථාවර දුරකතන අංකය

යොමුව

ෆැක්ස්

 

අතිරේක ලේකම් (නිවාස හා සංවර්ධන)

011-2-862353

306

011-2-864776

අතිරේක ලේකම් (නිවාස සහ සංවර්ධන) ගේ පුද්ගලික සහකාර

332

 

ඩි.ඩි. යු. එස්. ඩි අල්විස් මයා

අධ්‍යක්ෂ

(ඉඩම්)

011-2-872029

   

ඒ. එන්. ආර්. වීරසේකර මිය

අධ්‍යක්ෂ

(නිවාස හා සංවර්ධන)

011-2-864775

315

 

එම්. එස්. පරණයාපා මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

(නිවාස)

011-2-862517

319

 

නිවාස  අංශය

 

011-2-864758

336

 

නිවාස කොමසාරිස් අංශය

නම

තනතුර

ස්ථාවර දුරකතන අංකය

යොමුව

ෆැක්ස්

නීතිඥ සරත් අතුකෝරල මයා  

ජාතින නිවාස කොමසාරිස්

011-2-865443

267

011-2-861584

ජාතින නිවාස කොමසාරිස් කාර්යාලය

 

011-2-865443

341

 

සැලසුම් අංශය

නම

තනතුර

ස්ථාවර දුරකතන අංකය

යොමුව

ෆැක්ස්

බි. ඒ. විජේරත්න මිය

 

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්)

011-2-862478

 

011-2-862825

බි. ඒ. එස්. මල්ලවආරච්චි මයා

අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)

011-2-864762

312

011-2-862825

කේ. ඩබ්. සමන්ත සිරිදේව මයා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2-864764

317

011-2-862825

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2-863217

 

011-2-862825

බි.ඩබ්. රත්නතුංග මයා

ප්‍රධාන ලිපිකරු

011-2-868583

349

 

මුදල් අංශය

නම

තනතුර

ස්ථාවර දුරකතන අංකය

යොමුව

ෆැක්ස්

ඩබ්. ඒ. ඩි. අල්විස් මයා

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි

011-2-866449

308

011-2-864788

 

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි

011-2-862549

328

 

අර්. එම්. එස්. ඊ. රත්නායක මිය

ගණකාධිකාරි ( මූල්‍ය )

011-2-865291

326

 

එස්. ඒ. අර්. සම්පත් මයා

ගණකාධිකාරි  (ගෙවීම්)

011-2-879930

347

 

ජි. එන්. වයි. ප්‍රේමසිරි මයා

ප්‍රධාන  ලිපිකරු

011-2-887380

351

 

අභන්තර විගණන අංශය

නම

තනතුර

ස්ථාවර දුරකතන අංකය

යොමුව

ෆැක්ස්

එම්.ජී.කාන්ඩීබන් මයා

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

011-2-864772

313

011-2-864772

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

 

011-2-864772

316

 

ඉදිකිරිම් අංශය

නම

තනතුර

ස්ථාවර දුරකතන අංකය

යොමුව

ෆැක්ස්

පි. අමරසූරීය මයා

අතිරේක ලේකම් (ඉදිකිරීම්) (වැ.බ)

011-2-887281

 

011-2-871153

ඉංජි. එච්. එම්. යු. හේරත්

අධ්‍යක්ෂ(නාගරික ජනාවාස)

011-2-863636

310

011-2-863636