“මිහිඳු නිවහන” නිවාස ව්‍යාපෘතිය

බුද්ධ ශාසනය සඳහා දරුවන් පිදූ, ආර්ථික වශයෙන් දුෂ්කර මට්ටමක සිටින නිවසක් අහිමි හෝ අඩක් සාදන ලද නිවෙස් හිමි දෙමව්පියන්ගේ නිවාස අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා “මිහිඳු නිවහන” නිවාස ආධාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිමට අපේක්ෂිතය.

 ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරිම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හා බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම වැඩසටහන වඩාත් සාර්ථකව හා කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා “මිහිඳු නිවහන” මෙහෙයුම් කමිටුව පත්කර ඇත.

 මෙම වැඩසටහන සඳහා ලැබී ඇති ඉල්ලුම අනුව මෙහි මුලික අදියර ලෙස 2021 වසර සිට උපරිම ලෙස නව හා වැඩිදියුණු නිවාස 2000ක් දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි ඉදිකිරිමට අපේක්ෂිතය. එහිදි සිය දරුවන් බුදු සසුනෙහි පැවිදි කරවන ලද දෙමව්පියන් වැඩි වශයෙන් ජීවත්වන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සඳහා වැඩි ප්‍රමුඛතාවක් ලබාදීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇත.

“මිහිඳු නිවහන” නිවාස වැඩසටහන, මෙම අමාත්‍යාංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක “ඔබට ගෙයක් – රටට හෙටක්” නිවාස වැඩසටහනෙහි උප වැඩසටහනක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතය. ඒ අනුව මේ යටතේ හඳුනාගත් ප්‍රතිලාභීන්ට නව නිවසක් ඉදිකිරිම සඳහා මුදලින් රු. 600,000.00 ක ආධාරයක් ලබාදීමටත්, අඩක් සාදා නිම කරන ලද නිවසක් සම්පුර්ණ කිරිම සඳහා රු. 600,000.00 ක  උපරිමයක් දක්වා,  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ තාක්ෂණ නිලධාරින් විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන මුදල ආධාරයක් ලෙස ලබාදීමටත් යෝජිතය. (මීට අමතරව අදාළ විහාරස්ථානයන් හැකි අයුරින් දායකත්ව මුදලක් ලබාදීම සිදුකල හැකිය)