මුල් පිටුව

ගරු. අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා 
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
ලේකම් 
ප්‍රදීප් රත්නායක මහතා
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
අතිරේක ලේකම් (නිවාස හා ඉදිකිරීම් අංශය)
ඉංජි. කිර්ති රංජිත් අබේසිරිවර්ධන 
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය

2019 නොවැම්බර් 16 වන දින පැවති  ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව නව අමාත්‍යාංශ පිහිටුවීමත්  සමග  අංක 2158/41 හා 2020/01/17 දිනැති  ගැසට් පත්‍රය  අනුව නාගරික සංවරධන හා  ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශය යටතේ  නිවාස පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය  ලෙස  මෙම අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක විය.

ඉන් අනතුරුව 2020 අගෝස්තු 05 වන දින පැවැත්වූ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයත් සමග අමාත්‍යාංශ විෂයන් සංශෝධනය වූ අතර, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයහි නිවාස හා ඉදිකිරීම් අංශය  ලෙස දැනට ක‍්‍රියාත්මක වේ. එමගින් මෙතෙක් ක‍්‍රියාත්මකව පැවති නිවාස හා ඉදිකිරීම් විෂය පථයට අමතරව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප‍්‍රවර්ධන විෂය මෙම අමාත්‍යාංශයට ඇතුළත් විය. මීට අමතරව 2020 අගෝස්තු 09 දින නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් පත‍්‍රයට අනුව කැබිනට් අමාත්‍යාංශයක්ව පැවති පුනරුත්ථාපන, අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය ද මෙම අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට ඇතුළත් කර ඇත… තවදුරටත් කියවන්න

Pin It on Pinterest