මුල් පිටුව

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති 

ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය 

ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා

අමාත්‍ය  ගරු. ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු. තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමා
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු. අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
ලේකම් 
ඩබ්ලියු.එස් සත්‍යානන්ද  මහතා
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය

පුවත්පත් 

නොවැම්බර්  මස පුවත්පත

සැප්තැම්බර් මස  පුවත්පත