මුල් පිටුව

 

 

 

ගරු. අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා 
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය

 

ලේකම් 
ප්‍රදීප් රත්නායක මහතා
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය

 

අතිරේක ලේකම් (නිවාස හා ඉදිකිරීම් අංශය)
ඉංජි. කිර්ති රංජිත් අබේසිරිවර්ධන 
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය

Pin It on Pinterest