රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව

හැදීන්වීම

රජයේ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුවේ උප දෙපාර්තමේන්තුවක් වශයෙන් 1849 වර්ෂයේ කොළඹ ගෑස් වීදියේ ආරම්භ කරන ලද රජයේ කර්මාන්තශාලාව පසු කාලීනව එනම් 1928 වර්ෂයේ සිට කොලොන්නාව දෙමටගොඩ මාර්ගයේ ඛණිජ තෙල් සංකීර්ණය අසල පිහිටුවා ඇත. ආරම්භක කාල සීමාවේදී මහා මාර්ග, පාලම්, වාරි මාර්ග, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් යනාදී යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සදහා දායක වී ඇති අතර විදේශිය ඉංජිනේරුවන් විසින් මෙහෙයවා ඇත.

1969 දක්වා මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වූ රජයේ කර්මාන්තශාලාව එමගින් ඉටු කල මහා මාර්ග තැනීම, නඩත්තුව, සහ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සහ නඩත්තුව යනාදී සිවිල් ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් ‍බෙදා වෙන් කර මහා මාර්ග සහ ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තු ඇති කරන ලදී. ඉන්පසුව ශේෂවූ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා 1971.01.10 දින සිට රජයේ කර්මාන්තශාලාව “ ඒ” ශ්‍රේණියේ දෙපාර්තමේනතුවක් බවට පරිවර්ථනය කරන ලදී.

විවිධ රජයේ ආයතන මෙහෙයවීම සඳහා අවශ්‍ය වූ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුමය සහායක සේවාවන් සැපයීම සඳහා රජයේ කර්මාන්තශාලාව මහා භාණ්ඩාගාරයේ අත්තිකාරම් ගිණුම් ක්‍රමයක් යටතේ ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන, නිවාස සහ ඉදිකිරීම්, නිවාස සහ පොදු පහසුකම්, සහ ඉදිකිරීම් සහ ඉංජිනේරුසේවා යන අමාත්‍යාංශ යටතේ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

දැක්ම

බාහිර හා අභ්‍යන්තර පාරිභෝගික සේවාවන් ගෝලීය ප්‍රවණතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ තත්ත්වයන්ට වර්ධනය කිරීම

මෙහෙවර

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ  වැඩ, නිෂ්පාදන, උපදේශන සේවා සහ ආධුනිකයින්, ශිල්පීන්, උපාධි අපේක්ෂක ආධුනිකයින් හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවන් සඳහා කර්මාන්තශාලා වැඩහල නිෂ්පාදන, සේවා හා වැඩ සම්බන්ධ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබාදීම යනාදී වැඩ සහ සේවාවන් සැපයීම

රජයේ කර්මාන්තශාලාව විසින් තත්කාලීනව කරනු ලබන ප‍්‍රධාන නිෂ්පාදන කාර්යයන් හා ලබා දෙනු ලබන සේවාවන්

 

 • ආරෝග්‍යශාලා උපකරණ හා මෙවලම් නිෂ්පාදනය කිරීම.
 • ජල කළමනාකරණය සඳහා වන වාත්තු යකඩමය නිෂ්පාදන අරිය දොරටු, දච්ගුලූ

දොරටු හා පත් දොරටු.

 • වාත්තු යකඩමය නිෂ්පාදනයන් (මනුවල සැකිලි හා පියන්, ජල කළමනාකරණ

උපකරණ) නිපෙරස් වාත්තු

 • ලී භාණ්ඩ හා අනෙකුත් ලී නිෂ්පාදිතයන්
 • මාර්ග බාධක හා සංඥා පුවරු
 • යාන්ත‍්‍රික සයිරන් නලා, වර්ෂ, මාස හා දින කොටස් ඇතුළත් තැපැල් මුද්‍රා
 • ස්ක‍්‍රීන් මුද්‍රණ, ඩිජිටල් මුද්‍රණ, දැන්වීම් පුවරු, කැටයම් වැඩ සහ ඒ හා බැඳුනු

සේවාවන් සහ එම්බොස් (ඉලුප්පුම්වැඩ)

 • පවුඩර් කෝටින් සහ යාන්ත‍්‍රික පින්තාරු වැඩ
 • සියලු ආකාරයේ පාටිෂන් (වෙන් කිරීම්) වැඩ, ඇලූමිනියම් දොරවල් හා ජනෙල්

නිෂ්පාදනය

 • බිත්ති පනේල (කැටයම්) කිරීම හා කැපීම, සිදුරු කිරීම, එතීම, හිල් විදීම (ඩ්‍රිල් කිරීම)

වැල්ඩින් වැඩ සහ කම්මල් වැඩ

 • විශාල පිරිසැකසුම් වැඩ , සැහැල්ලු පිරිසැකසුම් වැඩ හා කම්මල් වැඩ
 • යන්ත්‍රෝපකරණ සවිකිරීම
 • යන්ත්‍රෝපකරණ අලූත්වැඩියා කටයුතු හා සේවා සැපයීම් කටයුතු
 • මෝටර් රථ වාහන අලුත්වැඩියාව හා සේවා සැපයීම්
 • විදුලි යාන්ත්‍රික වැඩ
 • විදුලි ස්ථාපනයන් හා අලුත්වැඩියාවන්
 • ඉලෙක්ට්‍රොප්ලේටින්

ලිපිනය

රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව
කොළොන්නාව
ශ්‍රී ලංකාව.
94-11-2447432 ,+94-11-2447429
94-11-2423606
fengineer@govtfactory.gov.lk
 http://www.govtfactory.gov.lk

සමාජ ජාල සබඳතා –

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

ස්ථානීය පිහිටීම