රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව

රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව 1849 වර්ෂයේ එවකට පැවති බි්‍රතාන්‍ය පාලනය විසින් කොළඹ ගෑස්පහ හංදියේදී ආරම්භ කර ඇත. 1928 වර්ෂයේදී රජයේ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුවේ, යාන්ත්‍රික වැඩපල වශයෙන් දැනට පවතින කොලොන්නාව භූමියේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයන්ගේ සියළුම යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් ස්ථාපිත කරන ලදි. 1971 වර්ෂයේදී “ ඒ ” ශ්‍රේණියේ දෙපාර්තමේන්තුවක් වශයෙන් රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව පත් කර ඇත.

දැනට රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව විසින්, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ජල පාලන දිය දොරටු සාදා සැපයීම, සවි කිරීම හා නඩත්තුව, තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ දින මුද්‍රා හා දින කැට සාදා සැපයීම, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ අංක තහඩු සහ සාජන් පටි සෑදීම, දැවමය ගෘහ භාණ්ඩ සාදා සැපයීම, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ ජලය පිරිපහදු ටැංකි සෑදීම, රාජ්‍ය උත්සව සඳහා පිලිගැනීමේ පීඨිකා සවි කිරීම, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත යකඩ පාලම් සාදා සවිකිරීම, ආයතන වල කාමර වෙන් කිරීම (්කමපසබසමප ඡු්රඑසඑසදබ* සහ නාම පුවරු සාදා සවි කිරීම, රාජ්‍ය ආයතනවල වාහන සේවා හා නඩත්තු කිරීම, ශ‍්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය වෙත චීනචට්ටි, තිරිංග පලූ ඇතුළු චීනචට්ටියෙන් නිම කරන ලද භාණ්ඩ සාදා සැපයීම, දැවමයෙන් හා යකඩයෙන් නිම කරන ලද රෝහල් උපකරණ සාදා සැපයීම, බොයිලේරු සහ ගෑස්නල පද්ධති නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම. තාක්ෂණික සිසුන්, විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සහ ඉංජිනේරු සිසුන් සඳහා ප‍්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා දීම ආදී කටයුතු සිදුකරනු ලබයි.
අප ආයතනය ෂීධ 9001 /2015 තත්ත්ව සහතිකය ලබාගෙන ඇත.

ලිපිනය 

රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව
රජයේ කර්මාන්ත ශාලාව,
කොලොන්නාව, 
ශ්‍රී ලංකාව.
+94 11 2533208,011 2533208 /011 2572351/2 
+94 11 2572254
info@govtfactory.gov.lk
https://www.govtfactory.gov.lk/