රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව

හැදින්වීම

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක් වන ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව අංක 12841 දරණ 1962 ජනවාරි 01 වැනි දින අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ අනුමැතියෙන් සංස්ථාපනය කරන ලද ආයතනයකි.

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රමුඛතම ආයතනයකි. මෙමගින් ඉදිකිරීම් උපදේශන සේවා ලබා දීම, ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු සේවා සැපයීම, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ සැපයීම, සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම, පෙරසවි/පෙරැදි කොන්ක්‍රිට් උපාංග නිෂ්පාදනය කිරීම, පුහුණුව ලබා දීම මෙන්ම පර්යේෂණ කටයුතු ද ඉටු කරනු ලබයි. එසේම, සංස්ථාව 2009 වසරේ සිට ISO 9001:2000 තත්ත්ව සහතිකයෙන් හා මෑත කාලයේ දී ISO 14001: 2004 පරිසර කළමණාකරණ සහතිකයෙන් ද  පිදුම් ලබා තරඟකාරීව ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යනු ලබන ඉදිකිරීම් ආයතනයකි.

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඉංජිනේරු ආයතනය වීම

මෙහෙවර

සමෘද්ධිමත් ව්‍යාපාරයක් තුළ තරඟකාරී සහ උද්යෝගිමත් ශ්‍රම බලකායක සහභාගීත්වයෙන් යුතුව පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය තුළින් සහාය වනු ලබන අතිවිශිෂ්ට උපදේශක සේවා නිෂ්පාදනය සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා තුළින් නිර්මාණශීලී සහ ඒකාබද්ධ ඉංජිනේරුමය විසඳුම් සම්පාදනය කර ජාතික සංවර්ධනයට දායකත්වයක් සැලසීම

ලිපිනය

 ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව
130,ඩබ්. ඒ. ඩී රාමනායක මාවත ,කොලඹ 2
ශ්‍රී ලංකාව.
94-11-2447432 ,+94-11-2447429
94-11- 2 430061
info@secsl.lk
 http://www.secsl.lk

සමාජ ජාල සබඳතා  –

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

 

ස්ථානීය පිහිටී සිතියම