රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව

හැඳින්වීම

රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව, 1957 අංක 49 දරණ රාජ්‍ය කාර්මික සංස්ථා පනත යටතේ 1971 ඔක්තොම්බර් 01 වන දින ඉංජිනේරු සංවිධානයක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලද අතර, මේ වන විට  නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම සංස්ථාව ප්‍රධාන පෙළේ ඉංජිනේරු ආයතනයක් ලෙස පාලම් හා මාර්ග, ගොඩනැගිලි, උමං, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම යනාදිය සැලසුම් කිරීම, නිර්මාණය කිරීම හා ඉදිකිරීම් තුළින් මෙරට යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට සුවිශේෂි දායකත්වයක් සපයන අතරම පාලම් ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව  ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති ප්‍රධානතම ආයතනයක් ද වෙයි. එසේම උමං ඉදිකිරීමට හැකියාවක් ඇති එකම ශ්‍රී ලාංකික ආයතනය ද  මෙම සංස්ථාවයි. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් මෙම සංස්ථාව  C1 ශ්‍රේණියේ ඉදිකිරීම් ආයතනයක් ලෙස ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, එම ආයතනය මගින් පිරිනමන ලද ඉදිකිරීම් කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සම්මාන ද දිනා ඇත.

ISO 9001:2008 තත්ත්ව සහතිකය ද හිමිකර ගෙන ඇති මෙම සංස්ථාව ඉදිකිරිම් නියමිත ප්‍රමිතයට අනුව සිදු කරනු ලබයි.

මෙම සංස්ථාව ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය පෙරසවි (පෙරැදි)  කොන්ක්‍රිට් පාලම්, බාල්ක,  විදුලි  කණු සහ අනෙකුත් සියලුම පෙරසවි (පෙරැදි)  කොන්ක්‍රීට් නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි. මීට අමතරව, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ  සියලුම මාර්ග සංඥා පද්ධති නඩත්තු කිරීම සහ නව පද්ධති සවිකිරීම ද මෙම සංස්ථාව මගින් සිදු කරනු ලබයි.

දැක්ම

ජාතියට මූල්‍යමය වටිනාකමක් එකතු කරන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ ආයතනයක් බවට පත්වීම

මෙහෙවර

ජාතික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා විවිධ ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට සහභාගී වීම හා එම කටයුතු ඉහළ තත්ත්වයෙන් ඉටු කරමින් රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට උරදීම හා සිවිල් ඉංජිනේරුමය ඉදිකිරීම් හා පෙරසවි/පෙරනිමි කොන්ක්‍රීට් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රවල වෙළඳපොළ පුරෝගාමීයා වීම

 

ලිපිනය

රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව

නො.07, බොරුපන පාර, රත්මලාන,
ශ්‍රී ලංකාව.

94-11-2632146
94-11-2423606
info@sdcc.lk
 http://www.sdcc.lk

 

සමාජ ජාල සබඳතා –

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

ස්ථානීය පිහිටීම

Pin It on Pinterest