වකුගඩු රෝගීන් සඳහා වු නිවාස වැඩසටහන

කාලික වකුගඩු රෝගයෙන් (CKD) පීඩාවට පත්වුවන් සඳහා භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන උපයෝගීකර ගනිමින් ස්ථිරසාර නිවාස ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් මෙම නිවාස වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ. මේ යටතේ තෝරාගනු ලබන පවුල් වෙනුවෙන් නව නිවසක් ඉදිකිරිම සඳහා රු 500,000.00 ක උපරිම මුල්‍යාධාරයක් ද, වැඩිදියුණු නිවසක් සඳහා රු. 200,000.00 ක උපරිම මුල්‍යාධාරයක් ද පිරිනැමීම සිදුකෙරේ. මෙම නිවාස ණය ආධාර වැඩසටයන අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහනක් වන අතර මූලික අදියරේ දී වකුගඩු රෝගය දැඩි ලෙස බලපා ඇති දිස්ත්‍රික්කවල පමණක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ඉදිරියට අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල වාර්ථාවන වකුගඩු රෝගීන්ගේ ප්‍රමාණය සළකා බලා එම දිස්ත්‍රික්ක තුලද ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතය.

ප්‍රතිලාභීන් තෝරාගැනීමේ  නිර්ණායක

 1. කාලික වකුගඩු රෝගයෙන් (CKD) පෙළෙන පවුල් නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා තෝරා    ගැනීමේ නිර්ණායක.
 •  තමාට ස්ථිර මූලික නිවසක් නොමැති හා සත්‍ය වශයෙන්ම ස්ථිර මූලික නිවසක අවශ්‍යතාවය තීබීම.
 •  පවුලේ කාලික වකුගඩු රෝගයෙන් (CKD) පෙළෙන සාමාජිකයා හෝ සාමාජිකයන් දැනට ජීවත්ව සිටීම.
 •  කාලික වකුගඩු රෝගයට (CKD)  ගොදුරු වී රජයේ රෝහලක වකුගඩු රෝගී සායනයක ලියාපදිංචි වී සිටීම.
 •  කාලික වකුගඩු රෝගය (CKD) සඳහා විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුගේ නිර්දේශය මත අඛණ්ඩව ප්‍රතිකාර ගැනීම.
 •  අදාළ ප්‍රතිලාභීයා වෙත ඍජු හෝ වක්‍රව ඉදිකිරීමට යෝජිත නිවසේ හිමිකම තිබිය යුතුය. අදාළ හිමිකම ලිඛිත සාක්ෂි මඟින් සනාථ කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
 1. නිවාස ප්‍රතිලාභින් තෝරා ගැනීමේදී පවුලක් වශයෙන් සළකනු ලබන්නේ,
 •  විවාහක ස්වාමියා හා බිරිඳ
 •  විවාහක ස්වාමියා , බිරිඳ හා දරුවන්
 •  විවාහක පියා හා දරුවන්
 •  විවාහක මව හා දරුවන්
 •  නීත්‍යානුකූලව විවාහ නොවී දරුවන් සමඟ එකට ජීවත්වන දෙමව්පියන්/ පියා හෝ මව
 •  දෙමාපියන් නොමැති ආච්චී හා සීයා සමඟ ජීවත්වන දරුවන්
 •  වියපත් දෙමාපියන් සමඟ ජීවත්වන ආර්ථික කටයුත්තක නියැලිය නොහැකි දරුවන්

මෙම නිවාස ආධාර වැඩසටහන මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ලබා දෙන රාජ්‍ය අරමුදල් භාවිතා කරමින් මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනයක් වන ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.