“විරු සුමිතුරු” නිවාස ව්‍යාපෘතිය

උතුරු නැගෙනහිර ප‍්‍රදේශ වල පැවති සටන් වලදී මියගිය, අතුරුදහන් සහ ආබාධිත රණවිරු පවුල් වෙත නිවාස ලබා දීමේ කටයුත්ත මෙමගින් සිදු කෙරේ. 2017,2018 හා 2019 වසර තුල ඉදිකිරීම් ආරම්භ කලද ඒවායේ වැඩ අවසන් කිරීමට නොහැකිව දිවයින පුරා නිවාස 946 ක් 2021 වසර ආරම්භය වන විට පැවතිනි. 2021 වසර තුල ඉන් නිවාස 673ක ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට හැකි වූ අතර ඒ සඳහා රු.මි 210 ක් වැය කරන ලදී.